อิฐบล็อกประสานผสมเศษพลาสติก อิฐบล็อกประสาน, เศษพลาสติก, การรับกำลังอัด, การดูดซึมน้ำ

Main Article Content

ภัทระ เกิดอินทร์ สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา ธนกฤต นิสดล อนุวัฒน์ พลหนุ่ย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษพลาสติกมาแทนที่ดินลูกรัง เพื่อผลิตอิฐบล็อกประสาน และเปรียบเทียบคุณสมบัติกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 การแทนที่ดินลูกรังด้วยเศษพลาสติกในอัตราส่วนร้อยละ 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 และ 0.45 โดยน้ำหนัก ทดสอบค่าการรับกำลังอัด และทดสอบการดูดซึมน้ำ ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มปริมาณของเศษพลาสติก ทำให้อิฐบล็อกประสานมีค่าการรับกำลังอัดลดลง และค่าการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 พบว่า อิฐบล็อกประสานผสมเศษพลาสติก ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 602/2547 ชนิดไม่รับน้ำหนัก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชูชัย สุจิรวกุล, พินัยศักดิ์พรหมศร. บล็อกซีเมนต์ประสานที่ใช้เถ้าแกลบดำ เถ้าแกลบขาว หรือเถ้า ชาน อ้อยเป็น ส่วนผสม. ใน: การประชุมวิชาการ คอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 6. เพชรบุรี; 2553.

ยุวดี หิรัญ, วัจน์วงค์ กรีพละ, ก้องรัฐ นกแก้ว. การ ปรับปรุงคุณภาพบล็อกประสานที่ทำจากดินลูกรัง สกลนครด้วย ทรายขี้เป็ด. ใน: การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16. มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ; 2554. MAT 0032.

อาทร ชูพลสัตย์และณิชาภา มินาบูลย์. 2556. รายงานการวิจัยเรื่อง บล็อกประสานจากขยะคอนกรีต. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

จรูญ เจริญเนตรกุล. อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสม เถ้าและกะลาปาล์มน้ำมัน. วารสารการพัฒนาชุมชน และ คุณภาพชีวิต. 2557;2(1): 103-112.

อาบีดีน ดะแซสาเมาะ, โพซี วาจิ, พารีด๊ะ สาแล, และนูรีฮัน แนแซ. อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของ เถ้าไม้ ยางพารา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2558;10(1): 77-86.

ปกรณ์ นิคม. 2560. การพัฒนาอิฐดินประสานโดยใช้เศษแก้ว. งานนิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ณัฐวุฒิ อินทบุตร. 2561. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาอิฐบล็อกประสานจากดินตะกอนที่เหลือทิ้งใน การผลิตน้ำประปาและผักตบชวา. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภัทรภณ บูรณากาญจน์ 2560. รายงานการวิจัย เรื่อง สมบัติของคอนกรีตบล็อกที่มีการใช้ขวดพลาสติก PET เป็น ส่วนประกอบ สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร. วิทยานิพนธ์สาชาวิชาสถาปัตยกรรม คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 109 หน้า

เวชสวรรค์ หล้ากาศ และคณะ 2561. คู่มือองค์ความรู้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล. โครงการ จัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน สังคม. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.): 34 หน้า