การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ

Main Article Content

เบญจรัตน์ ศิริชู นิคม ลนขุนทด อัษฎา วรรณกายนต์ เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนในเขตภาคตะวันออก     เฉียงเหนือ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ในการวิจัย ได้แก่ แอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ และแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถในรูปแบบกลุ่ม โดยได้แนะนำวิธีการออกแบบ การพัฒนา วิธีการทำงาน สาธิตวิธีการใช้งานพร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน จากนั้นทำการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการใช้แอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ        สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถทำให้ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน ธุรกิจตรวจสภาพรถ ทำให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการและใช้บริการการตรวจสภาพรถยนต์เอกชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานแอปพลิเคชั่นธุรกิจตรวจสภาพรถ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 , SD.= 0.46) โดยมีผลการประเมินในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้ ด้านการนำความรู้ไปใช้ ( = 4.72, S.D.=0.45) ด้านสถานที่และระยะเวลาในการดำเนินการ ( = 4.67, S.D.=0.45) ด้านวิทยากรมีความพึงพอใจ ( = 4.66, S.D.=0.49) และด้านความรู้ความเข้าใจมีความพึงพอใจ (= 4.51, S.D.=0.45) ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการขนส่งทางบก. (2562). “ข้อกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่ง”. [ออนไลน์].

เข้าถึงได้จาก : https://www.dlt.go.th/site/roiet/m-news/2495. สืบค้น 8 กุมภาพันธ์ 2562.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 5. วี.อินเตอร์ พริ้นท์ : กรุงเทพมหานคร.

นิคม ลนขุนทด. (2562). การถ่ายทอดเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

เบญจรัตน์ ศิริชู. (2564). “การพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ เพื่อยกระดับการให้บริการสถานตรวจ

สภาพรถยนต์เอกชน”. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่. (2555). ทำการตลาดออนไลน์ด้วยกูเกิ้ลพลัส Marketing on google Plus.

นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.

อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ. (2563). การถายทอดเทคโนโลยีคิวอารโคด สำหรับขอมูลผลิตภัณฑสินคาชุมชน

ประเภทผักอินทรีย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร ครั้งที่ 11”

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร. หน้า H58 – H66.