การพัฒนาระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ -

Main Article Content

สุชาติ ดุมนิล

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ หาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานของระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติสู่เกษตรกร กระบวนการวิจัยได้ดำเนินการโดยการพัฒนาระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ ที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน จากนั้นนำไปพัฒนารูปแบบระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ เสร็จแล้วก็นำไปประเมินกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินระดับการพัฒนาความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.46 และเมื่อประเมินหาคุณภาพของระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ ที่พัฒนาตามรูปแบบ พบว่า คุณภาพของระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.41 และเมื่อทดสอบหาประสิทธิภาพระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และกลุ่มตัวอย่างที่ได้แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.41


     ดังนั้นจึงสรุปผลการวิจัยได้ว่า รูปแบบการพัฒนาระบบปั๊มน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ ที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยประหยัดเวลา และแรงงาน สร้างความสะดวกสบายและแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในการควบคุมสั่งเปิด-ปิดระบบน้ำผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา และช่วยควบคุมอุณหภูมิในอากาศได้อย่างมีคุณภาพและสามารถเพิ่มผลผลิตของสวนผักหรือโรงเรือนที่ปลูกผักได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2559). คู่มือการพัฒนาและการลงทุน

ผลิตพลังงานทดแทน ชุดที่ 2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน.

กาญจนาพร เตียวเจริญกิจ และนฤมล อ่อนเมืองดง. (2561). การพัฒนาระบบควบคุมเกษตรอัจฉริยะโดยใช้

คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

คณุตฆ์ แซ่ม้ำ และคณะ. (2561). ระบบรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติ. สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

ชัญญา ไทยเจริญ และคณะ. (2562). ระบบรดนํ้าต้นไม้อัตโนมัติและแอพพลิเคชันควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ.

ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ. (2550). ฟาร์มอัจฉริยะ ตอนที่ 1. วารสารอัพเดท. 22 (241) : 93-96.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค). (2555). คู่มือระบบสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์.

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://shorturl.asia/decLr. สืบค้นวันที่ 19 มิถุนายน 2565.

Soni, S., Mandloi, S., & Jain, J. K. (2011, March). Zig bee based farming using sensor-based

wirelessmesh networks. Proceeding of The 5th National Conference; INDIACom - 2011:

ComputingFor Nation Development. New Delhi: Bharati Vidyapeeth’s Institute of

Computer Applicationsand Management.