ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ สมชาย  วงศ์วิเศษ        

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.สิริเบญจา  กอวัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  ภัยวิมุติ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวรุ่งทิวา  วงค์ไพศาลฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

บรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ศิวาวุธ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  ง้าวสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.กฤษณ์ สงวนพวก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  จำนงไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์.ดร.นรเศรษฐ  พัฒนเดช

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  ศรีวงษ์คล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองโสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัย  จันทร์มณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร   สุรินทร์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  จิรเสรีอมรกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช  ละวรรณวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล  จิรจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรนาถ  ไรภู

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

 

นางจันทนา สังข์อู๋

นางสาวเกตุวดี อุเทน

นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา

นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง

นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร

นางสาววันทนา ประณิธานธรรม

นายวันนิวัติ วันทนา

นางนาฎนภา จรเข้

นางสาวศิริพร ช้างอยู่

นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา

นางสาวขวัญใจ  ยุกติรัตน์