ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ทิพย์ปรักมาศ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สิริเบญจา  กอวัฒนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  บุตรดี

ที่ปรึกษาอาวุโส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  ชุดเจือจีน 

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ศิวาวุธ              

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์   สงวนพวก

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

บรรณาธิการ

 

ดร.ดิเรก  บุญธรรม

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  ง้าวสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ   เหล่าศิริหงส์ทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  เนืองเฉลิม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ต่อสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เย็นฤดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าใส  วิวัฒน์วงศ์วนา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์  สว่างศรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน คณะวาปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  สุรินทร์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพัฒน์ พลอัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์  กาญจนาพงศ์กุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญณรงค์  ตระกูลสรณคมน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

เจ้าหน้าที่ประจำวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

 

นางจันทนา สังข์อู๋

นางสาวเกตุวดี อุเทน

นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา

นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง

นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร

นางสาววันทนา ประณิธานธรรม

นายวันนิวัติ วันทนา

นางนาฎนภา จรเข้

นางสาวพัชรินทร์ พัฒนโภครัตนา

นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา

นางสาวนุชนารถ สิมมาลา