เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

 

1.คำแนะนำการส่งบทความ

คำแนะนำการส่งบทความ


2.
Download UTK Journal FORM

2.1 แบบฟอร์มการส่งบทความภาษาไทย

2.2 แบบฟอร์มการส่งบทความอังกฤษ 

2.3 แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

2.4 วิธีการอ้างอิงในวารสาร


3. ขั้นตอนการจัดทำวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

4. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


5. ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF

**ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่*** 
กองบรรณาธิการ UTK RESEARCH JOURNAL

โทร 02 287 9600 ต่อ 3115

e-mail: utk_researh_journal@mail.rmutk.ac.th