วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ประชาสัมพันธ์รับบทความ

2020-09-10

เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ขวัญใจ

kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th

โทร 0 2688 9622

Vol. 15 No. 1 (2021): January - June 2021

Published: 2021-06-25

View All Issues