วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130 สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ประชาสัมพันธ์รับบทความ

2020-09-10

เปิดรับบทความในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสามารถดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/about และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutk/information/authors 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ขวัญใจ

kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th

โทร 0 2688 9622

Vol. 14 No. 2 (2020): July - December 2020

Published: 2020-12-25

High-selectivity Dual-band Bandpass Filter By Utilizing Asymmetrical Stepped-impedance Resonator

Natchayathorn Wattikornsirikul, Jessada Konpang, Suttee Tubtongdee, Adisorn Sirikham

10-18

Intra-city freight distribution combining road transport and light rail transit system

Sirawadee Arunyanart, Nanpipat Thanawaritwatthana, Arthit Apichottanakul

50-66

Color Fastness and Physical Properties of Cotton Fabric in Silk Screen Printing with Red Soil

Norathep Photipheng, Srikanjana Jatuphatwarodom, Rattanaphol Mongkholrattanasit

91-103

View All Issues