วารสารวิจัย  มทร.กรุงเทพ  Print ISSN 1906-0874 Online ISSN 2651-2130  สาขาวิชาของวารสารสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดทำวารสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 7 ปี จนถึงปัจจุบันเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ และมีการดำเนินงานจัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ

ประกาศรับบทความผ่านอีเมลในช่วงวันที่ 4-20 มกราคม 2565

2021-12-30

ตามที่ Thaijo ได้ประกาศปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 4-20 มกราคม 2565 ทำให้ในระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ทั้งหมด  

ทางวารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ จึงขอแจ้งรับบทความผ่านอีเมลในช่วงวันที่ 4-20 มกราคม 2565 โดยท่านผู้แต่งบทความสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ kwanjai.y@mail.rmutk.ac.th (นางสาวขวัญใจ  ยุกติรัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานวารสาร)  

โดยหลังจากเว็บไซต์กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ วารสารจะนำบทความเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-16

การพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของลายผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

ชารินี ไชยชนะ, สีตลา วงษ์กาฬสินธุ์, ฉัตรชัย เจียมรัมย์

68-83

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

วินัย หล้าวงษ์ , โยธิน นามโสรส, อภิวัฒน์ ด่านแก้ว, วีรพงค์ จุลศรี

132-149

ดูทุกฉบับ