การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิส

Main Article Content

วราพร กรีเทพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบบริหารจัดการร้านอิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิส เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ  และเพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการจำนวน 14 คน พนักงานจำนวน 36 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการใช้งานของระบบ 2) แบบเอกสารการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนื้อหา และใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ระบบต้องการรูปแบบระบบที่สามารถสนับสนุนการทำงานในด้านจัดการข้อมูลลูกค้า ด้านจัดการงานขาย ด้านการออกติดตั้ง ด้านจัดการเช่าอุปกรณ์ ด้านจัดการคืนอุปกรณ์ ด้านการรับซ่อม ด้านออกรายงาน และหลังจากพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการ ได้ประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากผู้ใช้ระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานระดับมากทุกด้าน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2562). วงจรการพัฒนาระบบ. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2563. จาก https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29
ชุติมณฑน์ บุญมาก และคณะ. (2558). การพัฒนาระบบสารสนเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ณนัฐรักษ์ อรุณทัต. (2560). แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, คณะวิทยาการจัดการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ2019 ภายใต้หัวข้อ "การจัดการ นวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 8 (น. 847 – 862). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ไทย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2563. จาก https://research.kpru.ac.th/research2/pages/filere/13172019-05-13.pdf
มนัญญา ไชยทองศรี และ ปราโมทย์ กั่วเจริญ. (2559). การพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์บนปฏิบัติการแอนดรอยด์. ใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), คณะสถิติประยุกต์, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ (น.106 – 120). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วรรณนภา โพธิ์ผลิ. (2561). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืม - คืนอุปกรณ์ทางการศึกษาบนเทคโนโลยีเว็บ กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, คณะครุศาสตร์. กรุงเทพฯ.
สุชาดา เกิดโพธิ์ชา และคณะ. (2562). การพัฒนาระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์. (ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสยาม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ; ซีเอ็ดยูเคชั่น