เผยแพร่แล้ว: 2021-12-24

Applying Digital Technology to transfer the local wisdom of Hemp woven fabric production

บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, ชนินทร์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, เดือนฉาย ไชยบุตร

71-85