ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1180, 1256
โทรศัพท์มือถือ 086-3742561
อีเมล : hcujournal.sci@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1180, 125

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
เบอร์โทรศัพท์ 086-3742561