บทความย้อนหลัง

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023)

  บทความวิจัย

  • การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองของสารสกัดใบกระท่อม
  • การพัฒนาแบบจำลองการค้นคืนรูปภาพเชิงความหมาย โดยใช้การฝึกฝนตัวแบบล่วงหน้าแบบคอนทราสต์ระหว่างรูปภาพและข้อความ
  • การเพิ่มประสิทธิภาพตัวแบบการพยากรณ์ตามกฎด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบรวมกลุ่มสำหรับพยากรณ์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  • การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
  • อัลกอริทึมการตัดสินใจแบบใหม่สำหรับการเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสของสมุนไพรไทย
  • Antioxidant activity and phenolic content in herbal tea in inflorescences and mango (Mangifera indica) leaves
 • มกราคม-มิถุนายน 2566
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023)

  บทความวิจัย

  • การวิเคราะห์ค่าสุดขีดของคลื่นทะเลบริเวณรอบชายฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดตราด เพชรบุรีและสุราษฎร์ธานี
  • ผลของสารสกัดจากหัวพลับพลึงเขาต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารชักนำการอักเสบ
  • ผลของโยคะต่อสุขภาพกายและจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • ผลของสภาวะการสกัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต่อการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
  • เปรียบเทียบลักษณะภายนอกและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม
  • ความหลากหลายของพืชที่มีท่อลำเลียงในแปลงรวบรวมพันธุ์พืชป่าชายหาดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป่าทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการตรวจจับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ที่ไม่มีการออกสำรวจภัย
  • คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความเป็นพิษต่อเซลล์และการทำให้ดินสอพองปราศจากเชื้อ
 • กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022)

  บทความวิจัย                                                                                                                      

  • การพัฒนาแบบจําลองการวิเคราะห์ความรู้สึกบนสื่อสังคมออนไลน์ไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
  • การแนะนำโภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ
  • การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของหลอดเลือดแดง vertebral ส่วนที่ 3 และ 4 ในร่างอาจารย์ใหญ่ชาวไทย
  • การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของหลอดเลือดแดงโคโรนารีจากร่างอาจารย์ใหญ่ชาวไทย
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำจากผงถ่านกะลามะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวชนิดสกัดเย็น
  • ระบบวัดค่าจุดศูนย์กลางความดันแบบเวลาจริงสำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ
  • การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
  • Quality control, cytotoxicity and inhibitory effect on nitric oxide production of Pathavi Apo Vayo formulary extract

  บทความวิชาการ

  • การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสสำหรับผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
 • มกราคม - มิถุนายน 2565
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022)

  บทความวิจัย

  - Improve Modified Class of Estimators in Estimating the Population Mean

  - Aging effect of Aloe vera (L.) Burm. f. on tyrosinase inhibitory and antioxidant activities 

  - ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของเพปไทด์ไฮโดรไลเซทจากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ผ่านการสกัดน้ำมัน

  - การยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลด้วยสารสกัดรำข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (กข 15) ในผลมะเขือยาวสไลด์สด

  - กระถางชีวภาพจากผักตบชวาโดยใช้แป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน

  - Effect of ethanol polarity and temperature on antioxidant activity, tyrosinase inhibition, and total   phenol content of Garcinia atroviridis (Asam gelugor) fruits extract

  - การประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรสำหรับการปลูกข้าวปลอดภัยโดยเทคนิคเรียงลำดับตามอุดมคติวิภัชนัย

  - การผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากเบียร์มะเฟือง

  - Antioxidant Properties of Tilapia Skin Collagen Peptides

   

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2021)

  บทความวิจัย

  - Some properties of new multiplicative pulsating 3-Fibonacci sequence
  - สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กิจกรรมการต้านออกซิเดชัน และลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชที่ทดแทนด้วยแป้ง
    ข้าวไรซ์เบอร์รี่บางส่วน
  - ความคงตัวทางชีวภาพของเพบไทด์ไฮโดรไลเซทจากรำข้าวระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาในเครื่องดื่มฟังก์ชันจำลอง
  - ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของส้มควาย
  - การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากเมล็ดแตงโม
  - ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี
  - ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงของเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
  - การวิเคราะห์อุบัติเหตุ ณ จุดตัดทางรถไฟโดยการใช้ทฤษฎีโครงข่าย

 • มกราคม - มิถุนายน 2564
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2021)

  บทความวิจัย
  - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  - การศึกษาแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังเพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในแม่น้ำน่าน
  - ผลกระทบจากไฟป่า พ.ศ. 2541-2563 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ค่าสุดขีด
  - สมบัติทางเคมีและกายภาพของผลิตภัณฑ์แซนด์วิชสเปรดเพื่อสุขภาพจากข้าวไทยสีแดง
  - การพัฒนาต้นแบบระบบถังขยะไอโอทีและระบบจัดเก็บข้อมูลการทิ้งขยะแบบออนไลน์ของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
  - ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการควบคุมประตูอัตโนมัติด้วยใบหน้า
  - การศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกลกับการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า: การศึกษานำร่อง
  - การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2020)

  - Product development of germinated brown rice drink mixed with instant beetroot powder
  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวเชิงสุขภาพด้วยการเสริมน้ำผักชายา
  - การสำรวจชนิดของพรรณไม้ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
  - การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน
  - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
  - แอปพลิเคชันสืบค้นเนื้อหาของวีดิทัศน์โดยใช้ข้อความ 
  - การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า
  - ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็งและสภาวะการละลายน้ำแข็งต่อการบาดเจ็บและรอดชีวิตของ  Salmonella Enteritidis ในเนื้อไก่

 • มกราคม - มิถุนายน 2563
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2020)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019)

 • มกราคม - มิถุนายน 2562
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2019)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2018)