กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์
อาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล  

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์                                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์                               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล                       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา                                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ                                             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ                                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ                                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง     
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์                                  มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ                                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร.อรษา สุตเธียรกุล                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์                             สถาบันวิทยสิริเมธี
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์                            มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี                        มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร  สโมสร                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี พงศ์เสวี                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู                              มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา รุกขไชยศิริกุล                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นพ.สมพล สงวนรังศิริกุล                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จูอนูวัฒนกุล                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจการเขียนรายการอ้างอิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา                                  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์                                   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ                                                มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายเว็บไซต์และศิลปกรรมวารสาร
คุณอาคม สิมโสม                                                             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล                            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คุณอริศรา สิทธิพงษ์                                                        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายสมาชิกวารสารและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                      

เลขานุการกองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันเพ็ญ บางสำรวจ                              มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ                                                 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                                        

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (peer review)
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข                                มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง                                  มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วารี ลิมป์วิกรานต์                       มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง                              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุล                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรม ย่อยสูงเนิน                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ จินตสถาพร                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล                                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล วัฒนพงศกร                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ละออ บุญเกษม                               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร อัศวสัมฤทธิ์                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล                                มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ                              มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์                         มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มาลาพันธุ์                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พบสิทธิ์ กมลเวชช                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ชาญเศรษฐิกุล                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ                              มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด                               มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ                          มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชฌา อระวีพร                                  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม                           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สอนโยธา                            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ดำสุด                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วกระจาย                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์                             มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แนวบุตร                              มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรา โพธิหัง                                       มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพิมพ์ ชูปาน                                       มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิต                                     มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง                              มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย                               มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ                           มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.ภญ.วิริยาพร ศิริกุล                                            มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ แสงความสว่าง                                     มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร                                              มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ                                                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ชนินท์ วงษ์ใหญ่                                               มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.วรัญญา วรดุลยพินิจ                                                       สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
คุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม                                                           องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายใน
รองศาสตราจารย์ ภก.ชาญชัย สาดแสงจันทร์                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง                           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา โพธิ์กลิ่น                                    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย                                                 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ                มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์                                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์                                                 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา                                                      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ