กองบรรณาธิการ

เจ้าของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กองบรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำอาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั
ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อรษา สุตเธียรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู  มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา จันทราพรชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา รุกขไชยศิริกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ สถาบันวิทยสิริเมธี
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี พงศ์เสวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี สายหยุดทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริธร  สโมสร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นพ.สมพล สงวนรังศิริกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จูอนูวัฒนกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

ฝ่ายเว็บไซต์และศิลปกรรมวารสาร 

คุณอาคม สิมโสม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คุณอริศรา สิทธิพงษ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันเพ็ญ บางสำรวจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (peer review) 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก  
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ทองศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  พรมสกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล วัฒนพงศกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรม ย่อยสูงเนิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วารี ลิมป์วิกรานต์     มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร อัศวสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ จินตสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชฌา อระวีพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สฤณี กลันทกานนท์ ทองทรง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐพร วังใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกมล ณ จอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ สุนทรโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วกระจาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจีรา อินต๊ะใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  อภิรติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวัสส์ พุ่มอยู่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวธวัฒ นาพิรุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ดำสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ปธานิน จันทร์ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ แช่มช้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร บำรุงไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพิน สุนทรวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ สอนโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แนวบุตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา จันคณา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก สาวะอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.กภ.ฉัตรชัย พิมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.กุลวดี ดลโสภณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
อาจารย์ ดร.จิตตภู พูลวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ดร.ชนินท์ วงษ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์ ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ภญ.วิริยาพร ศิริกุล                มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ดร.รัมภ์รดา มีบุญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
พ.อ.หญิง ดร. มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
   
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายใน  
รองศาสตราจารย์ ภก.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ