Announcements

สาน์สจากคณบดี

2021-03-22

สาส์นจากคณบดี

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสื่อกลางหนึ่งทางวิชาการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย โดยมีการลงตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะมุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดความรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  (Life-long Learning) ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา อันจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม

Read more about สาน์สจากคณบดี

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-21

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ