Announcements

สาน์สจากคณบดี

2021-03-22

สาส์นจากคณบดี

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสื่อกลางหนึ่งทางวิชาการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย โดยมีการลงตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะมุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดความรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  (Life-long Learning) ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา อันจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม

Read more about สาน์สจากคณบดี

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

บทความวิจัย                                                                                                                      

  • การพัฒนาแบบจําลองการวิเคราะห์ความรู้สึกบนสื่อสังคมออนไลน์ไทยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
  • การแนะนำโภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ
  • การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของหลอดเลือดแดง vertebral ส่วนที่ 3 และ 4 ในร่างอาจารย์ใหญ่ชาวไทย
  • การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของหลอดเลือดแดงโคโรนารีจากร่างอาจารย์ใหญ่ชาวไทย
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอาบน้ำจากผงถ่านกะลามะพร้าวผสมน้ำมันมะพร้าวชนิดสกัดเย็น
  • ระบบวัดค่าจุดศูนย์กลางความดันแบบเวลาจริงสำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ
  • การเปรียบเทียบปริมาณกรดโรสมารินิกของสารสกัดหญ้าหนวดแมวด้วยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
  • Quality control, cytotoxicity and inhibitory effect on nitric oxide production of Pathavi Apo Vayo formulary extract

บทความวิชาการ

  • การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสสำหรับผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-07

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ