ข่าวประกาศ

  • สาน์สจากคณบดี

    2021-03-22

    สาส์นจากคณบดี

           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันหรือก้าวล้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

    อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ สาน์สจากคณบดี