Announcements

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความของวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งได้ผ่านการรองรับคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ได้มีการปรับอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความ   

 สำหรับบุคคลภายนอกเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทต่อบทความ  

 สำหรับบุคคลภายใน (เฉพาะชื่อแรก) เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทต่อบทความ

โดยเริ่มตั้งแต่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565

*หมายเหตุ: หากบทความของท่าน "ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวารสารฯจะไม่คืนเงินค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ให้กับผู้เขียนทุกกรณี (เนื่องจากค่าส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอให้ท่านรับทราบ ก่อนการส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-312-6300 และ 02-713-8100 ต่อ 1180, 1213
โทรศัพท์มือถือ 084-909-1766
อีเมล : hcujournal.sci@gmail.com

  • สาน์สจากคณบดี

    2021-03-22

    สาส์นจากคณบดี

      วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสื่อกลางหนึ่งทางวิชาการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย โดยมีการลงตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะมุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดความรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  (Life-long Learning) ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา อันจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม

    Read more about สาน์สจากคณบดี