สาน์สจากคณบดี

2021-03-22

สาส์นจากคณบดี

       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยจึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันหรือก้าวล้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและความสุขให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนนั้นถือเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

       

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลาให้คำปรึกษาและพิจารณาบทความ รวมทั้งมอบบทความพิเศษประจำฉบับ รวมทั้งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน อีกทั้งผู้ส่งบทความที่ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการ และท้ายสุดนี้หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุก ๆ ท่านในโอกาสต่อไป  

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต