สาน์สจากคณบดี

2021-03-22

สาส์นจากคณบดี

            วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสื่อกลางหนึ่งทางวิชาการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย โดยมีการลงตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะมุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดความรู้ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  (Life-long Learning) ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย นักเรียน นักศึกษา อันจะนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความภายนอก ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์และเสียสละเวลาให้คำปรึกษาและพิจารณาบทความ รวมทั้งมอบบทความพิเศษประจำฉบับ รวมทั้งกองบรรณาธิการวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน อีกทั้งผู้ส่งบทความที่ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการ และท้ายสุดนี้หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุก ๆ ท่านในโอกาสต่อไป 

  

อาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ