การศึกษาเบื้องต้นของสปอร์เห็ดหลินจือที่ผ่านการกะเทาะต่อระดับอิมมูโนโกลบูลิน และความปลอดภัยในผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัดครบการรักษา

ผู้แต่ง

  • พิไลลักษณ์ ตังคพิพัฒน์ ภาคเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสารทรงฤทธิ์ชีวภาพเพื่อนวัตกรรมทางคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาอาหารและเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุรีรัตน์ จารุหทัย กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
  • ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ กลุ่มงานเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • แทนชนก รัตนจารุศิริ กลุ่มงานเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาคเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสารทรงฤทธิ์ชีวภาพเพื่อนวัตกรรมทางคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

Ganoderma lucidum, อิมมูโนโกลบูลิน, ยาเคมีบำบัด, ความปลอดภัย, มะเร็ง

บทคัดย่อ

Ganoderma lucidum หรือเห็ดหลินจือมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบ ภูมิคุ้มกัน เช่น บีเซลล์ อิมมูโนโกลบูลิน (Ig) เซลล์เหล่านี้ใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังจากหยุดยาเคมีบำบัดนานกว่า 9 เดือน จึงนำมาสู่การศึกษาครั้งนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสปอร์เห็ดหลินจือที่ผ่านการกะเทาะ (Ganoderma lucidum broken spores: GLBS) ต่อระดับอิมมูโนโกลบูลิน และความปลอดภัยในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดครบการรักษา จำนวน 15 ราย โดยได้รับ GLBS 750 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัม ก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง นาน 8 สัปดาห์ พบว่าระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับ IgG, IgM, IgA และ IgE ก่อนและหลังเข้าร่วมการศึกษาแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ (p-value: 0.34, 0.53, 0.95 และ 0.290 ตามลำดับ) ด้านความปลอดภัยพบว่า เกิดอาการ ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการปากแห้ง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย แผลในช่องปาก และท้องผูก ความรุนแรงระดับเล็กน้อย ค่าการ ทำงานของตับและไตแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ กล่าวโดยสรุป การรับประทาน GLBS 750 มิลลิกรัมต่อวัน หลังจากได้รับ ยาเคมีบำบัดครบการรักษาไม่มีผลในการเพิ่มระดับของอิมมูโนโกลบูลิน

Author Biography

พรอนงค์ อร่ามวิทย์, ภาคเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสารทรงฤทธิ์ชีวภาพเพื่อนวัตกรรมทางคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1.  

References

World Health Organiztion. Globocan 2018 [Internet]. 2018. [Cited 2019 Dec 1]. Available from: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2560. นนทบุรี: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข; 2560.

เอื้อมแข สุขประเสริฐ. Cancer therapy. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop and Traineeship for OncologyPharmacy Practitioner 2011 [อินเตอร์เน็ต]. 2554. [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaihp.org/index2.php?option=showfile&tbl=home&id=970

วรรณพร สิงห์น้อย, ประภาพร สู่ประเสริฐ. ผลเสียต่อไขกระดูก การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด. [อินเตอร์เน็ต]. 2560. [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.พ. 2562]. เข้าถึงได้จาก: https://w1.med.cmu.ac.th/obgyn/index.php?option=com_content&view=article&id=1334:2017-05-31-23-35-06&catid=45&Itemid=561

Verma R, Foster RE, Horgan K, Mounsey K, Nixon H, Smalle N, et al. Lymphocyte depletion and repopulation after chemotherapy for primary breast cancer. Breast Cancer Res 2016;18(10):10.

Sanodiya BS, Thakur G, Baghel R, Prasad G, Bisen P. Ganoderma lucidum: A potent pharmacological macrofungus. Curr Pharm Biotechnol 2009;10(8):717-42.

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. สปอร์เห็ดหลินจือ: ทำไมต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อนนำไปใช้ทางยา. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2008;6(3):313-20.

Zhu HS, Yang XL, Wang LB, Zhao DX, Chen L. Effects of extracts from sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum on HeLa cells. Cell Biol Toxicol 2000;16(3):201-6.

Gao Y, Zhou S, Jiang W, Huang M, Dai X. Effects of ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on the immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest 2003;32(3):201-15.

Galor SW, Yuen J, Buswell JA, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): a medicinal mushroom. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis; 2011.

Kubota A, Kobayashi M, Sarashina S, Takeno R, Okamoto K, Narumi K, et al. Reishi mushroom Ganoderma lucidum modulates IgA production and alpha-defensin expression in the rat small intestine. J Ethnopharmacol 2018;214;240-3.

Zhao H, Zhang Q, Zhao L, Huang X, Wang J, Kang X. Spore powder of Ganoderma lucidum improves cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing endocrine therapy: a pilot clinical trial. Evid Based Complement Althernat Med 2012;doi:10.1155/2012/809614.

นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ, วัชรีพร สาตร์เพ็ชร์, ญาดา นาภอารักษ์. การคำนวณตัวอย่างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป G*power. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 2562;5(1):498-507

Gonzalez-Calle V, Cerda S, Labrador J, Sobejano E, Gonzalez-Mena B, Aguilera C, et al. Recovery of polyclonal immunoglobulins one year after autologous stem cell transplantation as a longterm predictor marker of progression and survival in multiple myeloma. Haematologica 2017;102(5):922-31.

อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์. อิมมูโนโกลบูลิน. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 1 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson4713/

Wang Y, Liu Y, Yu H, Zhou S, Zhang Z, Wu D, et al. Structural characterization and immunoenhancing activity of a highly branched watersoluble β-glucan from the spores of Ganoderma lucidum. Carbohydr Polym 2017;167:337-44.

Lin KI, Kao YY, Kuo HK, Yang WB, Chou A, Lin HH, et al. Reishi polysaccharides induce immunoglobulin production through the TLR4/TLR2-mediated induction of transcription factor Blimp-1. J Biolo Chem 2006;281(34):24111-23.

Yue GG, Fung KP, Leung PC, Lau CB. Comparative studies on the immunomodulatory and antitumor activities of the different parts of fruiting body of Ganoderma lucidum and Ganoderma spores. Phytother Res 2008;22(10):1282-91.

Wang PY, Zhu XL, Lin ZB. Antitumor and immunomodulatory effects of polysaccharides from broken-spore of Ganoderma lucidum. Front Pharmacol 2012;3(135):1-5.

Amarasekera M. Immunoglobulin E in health and disease. Asia Pac Allergy 2011;1(1):12-15.

Stone KD, Prussin C, Metcalfe DD. IgE, mast cells, basophils, and eosinophils. J Allergy Clin Immunol 2010;125(2 Suppl 2):S73-S80.

Grunnan JD, Rosthoj S. Time course of peripheral blood count recovery during induction chemotherapy for childhood acute lymphoblastic leukemia. Hematology 2019;24(1):467-72.

Ahmed H, Aslam M. Effect of Ganoderma lucidum (Reishi) on hematological parameters in Wistar rats. Int J Med Res Health Sci 2018;7:1-8.

Lai SW, Lin JH, Lai SS, Wu YL. Influence of Ganoderma lucidum on blood biochemistry and immunocompetence in horses. Am J Chin Med 2004;32(6):931-40.

Jin H, Jin F, Jin JX, Xu J, Tao TT, Liu J, et al. Protective effects of Ganoderma lucidum spore on cadmium hepatotoxicity in mice. Food Chem Toxicol 2013;52:171-5.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30