การสลายสีเมททิลีนบลูของเม็ดบีทที่ตรึงสารสกัดหยาบใบรางจืด

ผู้แต่ง

  • ฐิติกร พรหมบรรจง สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
  • ธนากรณ์ ดำสุด สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)Division of Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya (Nakhon Si Thammarat campus)
  • เขมมิการ์ โขมพัตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
  • สุวรรณา ผลใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)

คำสำคัญ:

การสลายสี, ใบรางจืด, เม็ดบีท

บทคัดย่อ

สีเมททิลีนบลูเป็นสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมเครื่องหนังและขนสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีสี ปนเปื้อน ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในน้ำงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเม็ดบีทที่ตรึงสารสกัดหยาบจากใบรางจืด ซึ่งมีเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่มีความสามารถในการสลายสีย้อม โดยศึกษากิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส และความสามารถในการสลายสีย้อมของเม็ดบีทรางจืดที่สภาวะพีเอช และอุณหภูมิต่าง ๆ สารสกัดหยาบใบรางจืดระยะ ใบกลางมีกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 21,911.25±270.08 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อตรึงด้วย แคลเซียม อัลจิเนทที่ความเข้มข้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ มีร้อยละการตรึงโดยพิจารณาจากกิจกรรมของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส เท่ากับ 18.03±1.10 เม็ดบีทรางจืดสามารถสลายสีเมททิลีนบลูที่เวลา 60 นาที ด้วยร้อยละการสลายสีเท่ากับ 91.35±1.41 สามารถทำงานได้ในช่วงกว้างแม้ถูกบ่มด้วยพีเอชและอุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 30 นาที โดยสามารถทำงานได้ดีที่สุดที่พีเอช 10 ด้วยร้อยละการสลายสีย้อม เท่ากับ 95.80 ±0.70 และสามารถทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ด้วยร้อยละ การสลายสีย้อมเท่ากับ 87.74±1.41 เม็ดบีทรางจืดสามารถนำกลับมาใช้ในการสลายสีได้ถึง 20 รอบ โดยในรอบที่ 20 มีร้อยละการสลายสีเท่ากับ 59.43±8.72 จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นศักยภาพของเม็ดบีทที่ตรึงสารสกัดหยาบรางจืดต่อ ความสามารถในการสลายสีเมททิลีนบลู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมต่าง ๆ

References

Kushwaha AK, Gupta N, Chattopadhyaya MC. Removal of caionic methylene blue and malachite green dyes from aqueous solution by waste materials of Daucus carota. J Saudi Chem Soc 2014;18:200-7.

Seif C, Portillo FJM, Osmonov DK, Böhler G, Horst C, Leissner J, et al. Methylene blue staining for nerve- sparing operative procedures: An animal model. Urology 2004;63:1205-8.

Yi JZ, Zhang LM. Removal of methylene blue dye from aqueous solution by adsorption no to sodium humate/polyacrylamide/clay hybrid hydrogel. Bioresour Technol 2008;99:2182-6.

Nandi BK, Goswami A, Purkait MK. Adsorption characteristics of brilliant green dye on kaolin. J Hazard Mater 2009;161(1):387-95.

Champagne PP, Ramsay JA. Dye decolorization and detoxification by laccase immobilized on porous glass beads. Bioresour Technol 2010;101:2230-5.

วนิดา ชูอักษร. เทคโนโลยีการกำจัดสีในน้ำเสีย อุตสาหกรรม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2555;1:181- 91.

Jiang Y, Duan X, Joyce D, Zhang Z, Li J. Advances in understanding of enzymatic browning in harvested litchi fruit. Food Chem 2004;88(3):443-6.

Mayer AM. Polyphenol oxidases in plants and fungi: going places? A review. Phytochemistry 2006; 67:2318-31.

Marqués L, Fleuriet A, Cleyet-Marela JC, Macheix JJ. Purification of an apple polyphenoloxidase isoform resistant to SDS-proteinase K digestion. Phytochemistry 1994;36(5):1117-21.

Mukherjee S, Basak B, Bhunia B. Dey A., Mondal B. Potential use of polyphenol oxidases (PPO) in the bioremediation of phenolic contaminants containing industrial wastewater. Rev Environ Sci Biotechnol 2013;12:61-73.

Arabaci G, Usluoglu A. The enzymatic decolorization of textile dyes by the immobilized polyphenol oxidase from quince leaves. Sci World J 2014;685975:1-5.

Husain Q, Jan U. Detoxification of phenols and aromatic amines from polluted wastewater by using phenol oxidases. J Sci Ind Res 2000;59:286- 93.

Jadhav UU, Dawkar VV, Jadhav MU, Govindwar SP. Decolorization of the textile dyes using purified banana pulp polyphenol oxidase. Int J Phytoremediation 2011;13(4):357-72.

Bezerra CS, de Farias Lemos CMG, de Sousa M, Gonçalves LRB. Enzyme immobilization onto renewable polymeric matrixes: past, present, and future trends. J Appl Polym Sci 2015;132:1-15.

Yao J, Chen Q, Zhong G, Cao W, Yu A, Liu Y. 2014. Immobilization and characterization of tannase from a metagenomic library and its use for removal of tannins from green tea infusion. J Microbiol Biotechnol 2014;24:80-6.

Eric WC, Suit C, Eng Y, Ping Y, Zhiew T, Wong C. Phytochemistry and pharmacological properties of Thunbergia laurifolia : a review. Phcog J 2011;3(24):1-6.

Srida C, Hankete J, Aromdee C, Pese M. Antioxidant activity of Thunbergia laurifolia ethanolic extract. TJPS 2002;6:1-7.

Junsi M, Siripongvutikorn S. Thunbergia laurifolia, a traditional herbal tea of Thailand: botanical, chemical composition, biological properties and processing influence. Int Food Res J 2016;23(3):923-27.

Bradford MM. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 1976;72(1-2):248-54.

Altunkaya A, Gökmen V. Effect of various inhibitors on enzymatic browning, antioxidant activity and total phenol content of fresh lettuce (Lactuca sativa). Food Chem 2008;107:1173-79.

Bilal M, Asgher M. Dye decolorization and detoxification potential of Ca-alginate beads immobilized manganese peroxidase. BMC Biotechnol 2015;15(111):1-14.

Husain Q. Peroxidase mediated decolorization and remediation of wastewater containing industrial dyes: a review. Rev Environ Sci Biotechnol 2010;9:117-40.

Lu L, Zhao M, Wang Y. Immobilization of laccase by alginate–chitosan microcapsules and its use in dye decolorization. World J Microbiol Biotechnol 2007;23(2):159-66.

Li Y, Liu SJ, Chen FM, Zuo JE. High-strength apatite/attapulgite/alginate composite hydrogel for effective adsorption of methylene blue from aqueous solution. J Chem Eng 2019;64:5469-77.

Nussinovitch A. Hydrocolloid applications: gum technology in the food and other industries. 1st ed. London: Chamman & Hall.; 1997.

Huag A. Composition and properties of alginates. Master Thesis, Messay University. New Zealand; 1964.

Bu H, Khoniksen AL, Nystrom B. Effects of pH dynamics and rheology during association and gelation via the Ugi reaction of aqueous alginate. Eur Polym J 2005;41:1708-17.

Bhunia A, Durani S, Wangikar PP. Horseradish peroxidase catalyzed degradation of industrially important dyes. Biotechnol Bioeng 2001;72(5):562-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30