ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียวที่ตากด้วยตู้อบแห้ง

ผู้แต่ง

  • ณัฐพร นันทจิระพงศ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • สุภา ศิรินาม เลขที่ 67 ซอยน้อมจิตต์ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • รังสรรค์ โกญจนาทนิกร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คำสำคัญ:

ปลาสลิด, ตู้อบแห้ง, ปลาแดดเดียว

บทคัดย่อ

ตู้อบแห้งปลาสลิดนี้เป็นตู้ที่ได้พัฒนาจากการทำวิจัยตามโครงการ “การพัฒนาตู้อบแห้งปลาสลิด” มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สำหรับการสร้างตู้อบแห้งปลาสลิดได้มีการ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ในการนำพลังงานธรรมชาติ (ลมและแสงอาทิตย์) มาใช้ มีการตรวจวัดปัจจัยที่สำคัญคือ ค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้อบแห้งที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อปลาสลิด โดยในระหว่างการตากสามารถ ควบคุมปัจจัยทั้งสองชนิดนี้ได้โดยการเปิดพัดลมระบายอากาศในช่วงตั้งแต่เริ่มตาก และเปิดสลับปิดพัดลมในระหว่างการตาก ซึ่งใช้เวลาตากต่อครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์ รา เชื้อ Staphylococcus aureus และปริมาณโคลิฟอร์ม รวมทั้งค่า aw ยังไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับค่า aw เกณฑ์ ที่กำหนดคือน้อยกว่า 0.85 โดยจากผลการทดลองที่ได้คือ 0.99 ทั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียว คือ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์และค่าอุณหภูมิภายในตู้คงที่ตลอด การตาก โดยค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่เหมาะสมคือ ประมาณร้อยละ 60 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมคือ ประมาณ 35 องศา เซลเซียส

References

กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ตู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์. [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 26 มี.ค. 2560]. เข้าถึงได้จาก: www3.egat.co.th/re/egat_ business/egat_dryer/dryer_size.htm

Janjai S, Lamlert N, Intawee P, Mahayothee B, Boonrod Y, Haewsungcharern M, et al. Solar drying of peeled longan using a side loading type solar tunel dryer: experimental and simulated performance. Dry Technol 2009;27:595-605.

Smitabhindu R, Janjai S. An investigation of the performance of a solar-assisted drying system for drying bananas. J Res Eng Technol 2008;5(1):73-80.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชุน ปลาแดดเดียว (มผช. 298/2549). กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม; 2549.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 27 เม.ย. 2561]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dede.go.th/ewt_dl_link. php?nid=45069

เสริม จันทร์ฉาย. งานวิจัยด้านการอบแห้งพลังงานแสง อาทิตย์. [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 20 มี.ค. 2562]. เข้าถึงได้จาก: http://www.solarlabsu.com/ index.php/research/2

US Department of Energy. Solar energy development programmatic EIS: concentrating solar power technology. [Internet]. 2017 [cited 2017 October 27]. Available from: www.solareis. anl.gov/guide/solar/csp/

จำรูญศรี พุ่มเทียน, ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล, เกษม พลายแก้ว, สุรีย์พร เอี่ยมศรี, สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ, อุมา รัตนเทพี, และคณะ. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ สู่มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัยและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 2561.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30