ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสม เมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัครปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ผู้แต่ง

  • อาริญา สาริกะภูติ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ศุภมาส นภาวิชยานันท์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

แผ่นแปะแก้ปวด, ไฮโดรเจล, โปรตีนกาวไหม, ประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย

บทคัดย่อ

การใช้แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดนอกจากจะช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย ยังสามารถลดอาการข้างเคียง จากการรับประทานยาแก้ปวดอักเสบด้วย แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมเป็นแผ่นที่มีความนุ่ม ยืดหยุ่นสูง และให้ ความรู้สึกเย็นสบายขณะใช้ โดยแผ่นที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโปรตีนกาวไหมที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ เมทิลซาลิ ซิเลตและเมนทอล ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยของแผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมผสมเมทิลซาลิซิเลตและเมนทอลสำหรับอาการปวดในอาสาสมัคร ปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 47 ราย โดยให้ปิดแผ่นแปะบริเวณที่ปวดวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน เปรียบเทียบกับแผ่นแปะแก้ ปวดทางการค้าที่ประกอบด้วยเมนทอล ร้อยละ 0.4 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความเจ็บปวดของอาสาสมัครหลังใช้แผ่น แปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมลดลงต่ำกว่าก่อนใช้แผ่นแปะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากแผ่น แปะทางการค้า อย่างไรก็ตามไม่พบอาการข้างเคียงจากการใช้แผ่นแปะไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหม ดังนั้นแผ่นแปะ ไฮโดรเจลจากโปรตีนกาวไหมจึงมีประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวดได้ใกล้เคียงกับแผ่นแปะทางการค้า มีความปลอดภัย อาจใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลดอาการปวดกล้ามเนื้อ

References

Szeto GP, Straker LM, O’Sullivan PB. A comparison of symptomatic and asymptomatic office workers performing monotonous keyboard work-2: neck and shoulder kinematics. Man Ther 2005;10(4):281-91.

Yuk Szeto GP, Straker LM, O’Sullivan PB. Neck–shoulder muscle activity in general and taskspecific resting postures of symptomatic computer users with chronic neck pain. Man Ther 2009;14(3):338-45.

Mahadevan SBK, McKiernan PJ, Davies P, Kelly DA. Paracetamol induced hepatotoxicity. Arch Dis Child 2006;91(7):598-603.

Yoon E, Babar A, Choudhary M, Kutner M, Pyrsopoulos N. Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity: a Comprehensive Update. J Clin Transl Hepatol 2016;4(2):131-42.

Ejaz P, Bhojani K, Joshi VR. NSAIDs and kidney. J Assoc Physicians India 2004;52:632-40.

Murray MD, Brater DC. Renal toxicity of the nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Annu Rev Pharmacol Toxicol 1993;33:435-65.

Aramwit P, Palapinyo S, Srichana T, Chottanapund S, Muangman P. Silk sericin ameliorates wound healing and its clinical efficacy in burn wounds. Arch Dermatol Res 2013;305(7):585-94.

Ersel M, Uyanikgil Y, Akarca FKl. Effects of silk sericin on incision wound healing in a dorsal skin flap wound healing rat model. Med Sci Monit 2016;22:1064-78.

Aramwit P, Towiwat P, Srichana T. Antiinflammatory potential of silk sericin. Nat Prod Commun 2013;8(4):501-4.

Khampieng T, Aramwit P, Supaphol P. Silk sericin loaded alginate nanoparticles: preparation and anti-inflammatory efficacy. Int J Biol Macromol 2015;80:636-43.

Takechi T, Wada R, Fukuda T, Harada K, Takamura H. Antioxidant activities of two sericin proteins extracted from cocoon of silkworm (Bombyx mori) measured by DPPH, chemiluminescence, ORAC and ESR methods. Biomed Rep 2014;2(3):364-9.

Fan JB, Wu LP, Chen LS, Mao XY, Ren FZ. Antioxidant activities of silk sericin from silkworm Bombyx Mori. J Food Biochem 2009;33(1):74-88.

Higashi Y, Kiuchi T, Furuta K. Efficacy and safety profile of a topical methyl salicylate and menthol patch in adult patients with mild to moderate muscle strain: a randomized, double-blind, parallel-group, placebocontrolled, multicenter study. Clin Ther 2010;32(1):34-43.

Aramwit P, Kanokpanont S, Nakpheng T, Srichana T. The effect of sericin from various extraction methods on cell viability and collagen production. Int J Mol Sci 2010;11(5):2200-11.

Aramwit P, Sereemaspun A, Yamdech R. Sericin ameliorates the properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel prepared by simple repeated freeze-thaw process without the use of chemical crosslinking. Int J Res Sci 2018;4(3):6-11.

Hsieh LF, Hong CZ, Chern SH, Chen CC. Efficacy and side effects of diclofenac patch in treatment of patients with myofascial pain syndrome of the upper trapezius. J Pain Symptom Manage 2010;39(1):116-25.

Aramwit P, Sangcakul A. The effects of sericin cream on wound healing in rats. Biosci Biotechnol Biochem 2007;71(10):2473-7.

Siritientong T, Angspatt A, Ratanavaraporn J, Aramwit P. Clinical potential of a silk sericinreleasing bioactive wound dressing for the treatment of split-thickness skin graft donor sites. Pharm Res 2014;31(1):104-16.

Xu H, Blair NT, Clapham DE. Camphor activates and strongly desensitizes the transient receptor potential vanilloid subtype 1 channel in a vanilloid-independent mechanism. J Neurosci 2005;25(39):8924-37.

Gobel H, Schmidt G, Dworschak M, Stolze H, Heuss D. Essential plant oils and headache mechanisms. Phytomedicine 1995;2(2):93-102.

Silva J, Abebe W, Sousa SM. Analgesic and anti-inflammatory effects of essential oils of Eucalyptus. J Ethnopharmacol 2003;89 (2-3):277-83.

Kamoun EA, Chen X, Mohy EMS, Kenawy ERS. Crosslinked poly(vinyl alcohol) hydrogels for wound dressing applications: a review of remarkably blended polymers. Arab J Chem 2015;8(1):1-14.

Kamoun EA, Kenawy ERS, Chen X. A review on polymeric hydrogel membranes for wound dressing applications: PVA-based hydrogel dressings. J Adv Res 2017;8(3):217-33.

Hasatsri S, Angspatt A, Aramwit P. Randomized clinical trial of the innovative bilayered wound dressing made of silk and gelatin: safety and efficacy tests using a split-thickness skin graft model. Evid Based Complement Alternat Med

;2015:8.

Aramwit P, Kanokpanont S, De-Eknamkul W, Kamei K, Srichana T. The effect of sericin with variable amino-acid content from different silk strains on the production of collagen and nitric oxide. J Biomater Sci Polym Ed 2009;20(9):1295-306.

Kanerva L, Estlander T, Jolanki R. Allergic patch test reactions caused by the rubber chemical cyclohexyl thiophthalimide. Contact Dermatitis 1996;34(1):23-6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-28