ผลของสภาวะการสกัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต่อการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

ผู้แต่ง

  • เบญจมาส ไชยลาภ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์
  • ธเนศวร นวลใย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

การต้านอนุมูลอิสระ, การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, เครื่องสำอาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในปริมาณสูงสุดของสารสกัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุกสกัดด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้นต่างกันที่ 10, 30, 50, 70 และ 90% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และที่อุณหภูมิต่างกันคือ 25, 45 และ 65 องศาเซลเซียส สารสกัดถูกกรอง ระเหยจนแห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนและเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจนตัวอย่างแห้ง สารสกัดหยาบได้รับการทดสอบการยับยั้งการต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์ไทโรซิเนส จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสุกคือ เอทานอลร้อยละ 90 และอุณหภูมิการสกัดที่ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สารสกัดหยาบแสดงการต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH สูงสุดที่ 44.70% สารต้านอนุมูลอิสระชนิด ABTS ที่ 75.49% และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ 55.44% นำสารสกัดหยาบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทดลองผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2 สูตร ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิวและครีมทามือ โดยผสมสารสกัดหยาบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในสัดส่วนร้อยละ 0-5 โดยน้ำหนักในตำรับเครื่องสำอาง วิเคราะห์ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พบว่าสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ไม่แยกชั้น นอกจากนี้การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์พบว่าเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีความคงตัวดี

References

Masibo M, Qian H. Major mango polyphenols and their potential significance to human health. Compr Rev Food Sci. Food Saf 2008;7(4):309-19.

Abdalla AEM, Darwish SM, Ayad EHE, El-Hamahmy RM. Egyptian mango by-product 1. Compositional quality of mango seed kernel. Food Chem 2007;103(4):1134-40.

Maisuthisakul P. Antioxidant potential and phenolic constituents of mango seed kernel from various extraction methods. Kasetsart J (Nat Sci) 2009;43(5 SUPPL):290-7.

Pinsirodom P, Namngam C, Taprap R, Nalinnanon S, Thompson KG, Puechkamutr Y. Mango seed kernel extract as a natural antioxidant in minced fish during frozen storage. Curr Appl Sci Technol 2022;22(4):1-14.

Abdel-Aty AM, Salama WH, Hamed MB, Fahmy AS, Mohamed SA. Phenolic-antioxidant capacity of mango seed kernels: therapeutic effect against viper venoms. Rev bras farmacogn 2018;28(5):594–601.

Nithitanakool S, Pithayanukul P, Bavovada R. Antioxidant and hepatoprotective activities of Thai mango seed kernel extract. Planta Med 2009;75(10):1118-23.

Kittiphoom S. Utilization of Mango seed. Int Food Res J 2012;19(4):1325-35.

Namngam C, Pinsirodom P. Antioxidant properties, selected enzyme inhibition capacities, and a cosmetic cream formulation of Thai mango seed kernel extracts. Trop J Pharm Res 2017;16(1):9-16.

Klinkajorn S, Sukhasem S. Production of mango seed butter for cosmetic use. Acta Hortic 2021;1312:599-605.

Maisuthisakul P, Harnsilawat T. Characterization and stabilization of the extract from mango seed kernel in a cosmetic emulsion. Kasetsart J (Nat Sci) 2011;45(3):521-9.

Fernández-Ponce MT, Casas L, Mantell C, De La Ossa EJM. Potential Use of mango leaves extracts obtained by high pressure technologies in cosmetic, pharmaceutics and food industries. Chem Eng Trans 2013;32:1147-52.

Sapin AB, Alaon MKN, Tambalo FMZ, Perez RH, Gaylon A. Evaluation of the bioactivities of natural phenolics from mango (Mangifera indica linn) leaves for cosmetic industry applications. Philipp J Sci 2021;150(2):397-406.

Benjamat C, Thanesuan N. Effect of ethanol polarity and temperature on antioxidant activity, tyrosinase inhibition, and total phenol content of Garcinia atroviridis (Asam gelugor) fruits extract. Huachiew Chalermprakiet Sci Technol J 2022;8(1):70-80.

เบญจมาส ไชยลาภ, ธเนศวร นวลใย. การสกัดว่านหางจระเข้โดยใช้กลีเซอรีน: การต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการตั้งตำ รับในเครื่องสำอาง. วารสารนเรศวรพะเยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565;15(2):74-85.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-21