ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อ การผลิตไขมัน (THE EFFECT OF SCENEDESMUS SP. ON REDUCING CARBON DIOXIDE AFFECTING LIPID PRODUCTIVITY)

Authors

  • ครรชิต เงินคำคง หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  • ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  • นันท์นภัส เงินคำคง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บัญจรัตน์ โจลานันท์ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

Abstract

The objective of this research is to study the effect of Scenedesmus sp. on reducing carbon dioxide affecting lipid productivity. Scenedesmus sp., was cultivated in a liquid formula (8 liters) in an bioreactor using Jaworski's medium, under a 24 hour light intensity of 4,000 lux and with aeration for control.  Through a series of  experiments to add carbon dioxide (99%)  at a flow rate of  0.05, 0.10 and 0.15 vvm,  for 20 days, results showed that at a flow rate of 0.05 vvm the growth of algae and reducing carbon dioxide efficiency were higher than those at the 0.10 and 0.15 vvm flow rates. Scenedesmus sp., with a maximum specific growth rate, OD560, algae biomass productivity was 0.45±0.09 d-1, 0.72±0.04, 2,283.33±125.83 mg.l-1. and the average lipid content was 10.88±0.68% by dry weight. The maximum reducing carbon dioxide efficiencies were 97.90±1.15%.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[11] Chan, A. (2011). Use of microalgae in wastewater treatment to remove contaminants and purify
biogas. Ph.D. The University of Guelph, Canada.
[12] Toledo-Cervantes, A., M. Morales, E. Novelo and S. Revah. (2013). Carbon dioxide Fixation and
lipid storage by Scenedesmus obtusiusculus. Bioresource Technology. 130: 652-658.
[13] Vonshak, A. (1986). Microalgae : Laboratory Growth Techniques and Outdoor Biomass
Production. In Coombs, J., Hall , D.O., Long , S.P. and Scurlock , J.M.O. (eds.). Techniques in
Bioproductivity and Photosynthesis. 2nd. Pergamon Press.
[14] Kao, C.-Y., S.-Y. Chiu, T.-T. Huang, L. Dai, L.-K. Hsu and C.-S. Lin. (2012). Ability of a mutant
strain of microalgae Chlorella sp. to capture carbon dioxide capture for biogas upgrading.
Applied Energy. 39: 76-183.
[15] American Public Health Association (APHA), The American Water works Association (AWWA), The
Water EnvironmentFederation (WEF). (2005). Standard Methods for extermination of water and
wastewater. 21st edition. Washington, DC.
[16] Hodaifa, G., M.E. Martinez and S. Sanchez. (2009). Influence of pH on the culture of
Scenedesmus obliquus in olive-mill wastewater. Biotechnology and Bioprocess Engineering.
14: 854-860.
[17] Lane, A.E. and J.E. Burris. (1981). Effects of environmental pH on the internal pH of
Chlorella pyrenoidosa, Scenedesmus quadricauda, and Euglena mutablis. Plant Physiol.
68: 439-442.
[18] Morais, M. G. D. and J.A.V. Costa. (2007). Carbon dioxide fixation by Cholrella kessleri,
C. vulguris, Scenedesmus obiquus and Spirulina sp. cultivated in flasks and vertical tubular
photobioreactors. Biotechnol Lett. 29: 1349-1352.
[19] Ren, H.-Y., B.-F. Liu, C. Ma, L. Zhao and N.-Q. Ren. (2013). A new lipid-rich microalga
Scenedesmus sp. strain R-16 isolated using nile red staining: effects of carbon and nitrogen
sources and initial pH on the biomass and lipid production. Biotechnology for biofuels.
6(143): 1-10.
[20] Hanagata, N., T. Takeuchi, Y. Fukuju, D.J. Barnes, and I. Karube. (1992). Tolerance of Microalgae
to high CO2 and high temperature. Phytochemistry. 31: 3345-3348.
[21] ธราดล ภิรมย์ชาติ. (2545). การออกแบบและทดสอบถังเลี้ยงสาหร่าย Baffled Bobble Photobioreactor
เพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[22] พัชริดา จันทรมณี; พัชรี หอวิจิตร; และ Tim C. Keener. (2556). ผลของก๊าซชีวภาพที่มีต่อการ
เจริญเติบโตในเซลล์สาหร่าย Chlorella vulgaris และ Scenedesmus obliquus. ใน เอกสารการสัมมนา
วิชาการ วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23. หน้า 9-18. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[23] Tongprawhan, W., S. Srinuanpan and B. Cheirsilp. (2014). Biocapture of CO2 from biogas
by Oleaginous microalgae for improving methane content and simultaneously producing lipid.
Bioresource Technology. 170: 90-99.

Downloads

Published

2018-05-22

How to Cite

เงินคำคง ค., วัฒนะจีระ ล., เงินคำคง น., & โจลานันท์ บ. (2018). ผลของสาหร่าย Scenedesmus sp. ต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อ การผลิตไขมัน (THE EFFECT OF SCENEDESMUS SP. ON REDUCING CARBON DIOXIDE AFFECTING LIPID PRODUCTIVITY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 11–23. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/124925