การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (RISK MANAGEMENT OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT: MOBILE APPLICATION CONTEXT)

Authors

  • จุฑาทส อุตตรนคร ภาควิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Abstract

This research is carried in order to study about the risk factors affecting the effectiveness of the product development in context of mobile application as well as to provide the guideline for managing the risks that may have occurred. The methodology of the research consists of the review of literatures, theories, and relevant studies. With this information, the researcher can conceptualize the framework of the risk factors on mobile application including market, technology, knowledge, capability, and effectiveness of the project. There were 300 questionnaires distributed to the first 15 mobile application development companies that can make the highest profits in the industry. There were 224 questionnaires returned which is 74.67%.

Exploratory factor analysis and structure equation model were used as statistical methods to analyze the empirical data. With these methods, the effect of risk factors may have occurred at 77% (R2 = .77). The standardized coefficients (Beta: β) is approximately 0.88. The results show that the riskiest part affecting the mobile application project performance is the developer’s capability, followed by the risks from specific knowledge and security control, technical complexity, market analysis, requirement management, and policy and legislation respectively. Regarding this research, a developer’s capability should be focused as the first priority to reduce the risk and create new business opportunity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] ไอดีซี (ประเทศไทย). (2559). สุดยอดข้อมูล! IDC เผยตัวเลขตลาด สมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต-คอมพิวเตอร์ และ
โน้ตบุ๊ก 2016. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2559, จาก https://brandinside.asia/idc-research-pc-smartphone-
tablet-market-outlook-2016
[2] สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย). (ม.ป.ป). DAAT เผยตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไทยของไตรมาส 1 ปี 2558.
สืบค้นจาก http://www.daat.in.th/index.php/daat-mobile-2015
[3] Perez. S. (2013). Re: The App Stores Are Getting Full: Only 2% Of iPhone Top Publishers In U.S. Are Newcomers, 3% On Google Play. Retrieved February 20, 2013, from http://techcrunch.com
/2013/02/20/the-app-stores-are-getting-full-only-2-of-iphone-top-publishers-in-u-s-are-newcomers-3-
on-google-play
[4] Oliver, N., Dostaler, I. and Dewberry, E. (2004). New product development benchmark: the Japanese,
North American, and UK consumer electronics industries. Journal of High Technology Management
Research. 15(2): 249-265.
[5] Crawford, M., Di Benedetto, A. (2006). New Product Management. eighth ed. McGraw-Hill, New York.
[6] Yang, L. R. (2012). Implementation of project strategy to improve new product development performance. International Journal of Project Management. 30(7): 760-770.
[7] Browning, T. R., Deyst, J. J., Eppinger, S. D., & Whitney, D. E. (2002). Adding value in product development by creating information and reducing risk. Engineering Management, IEEE Transactions on. 49(4): 443-458.
[8] Liu, S., Zhang, J., Keil, M., & Chen, T. (2010). Comparing senior executive and project manager perceptions of IT project risk: a Chinese Delphi study. Information Systems Journal. 20(4): 319-355.
[9] Bannerman, P. L. (2008). Risk and risk management in software projects: A reassessment. Journal of Systems and Software. 81(12): 2118-2133.
[10] Andersen, T. J. (2008). The performance relationship of effective risk management: Exploring the firm- specific investment rationale. Long range planning. 41(2): 155-176.
[11] Wu, D., & Olson, D. L. (2010). Enterprise risk management: coping with model risk in a large
bank. Journal of the Operational Research Society. 61(2): 179-190.
[12] Melander, L., & Tell, F. (2014). Uncertainty in collaborative NPD: Effects on the selection of technology and supplier. Journal of Engineering and Technology Management. 31: 103-119.
[13] Schmidt, R., Lyytinen, K., & Mark Keil, P. C. (2001). Identifying software project risks: An international Delphi study. Journal of management information systems. 17(4): 5-36.
[14] Song, W., Ming, X., & Xu, Z. (2013). Risk evaluation of customer integration in new product
development under uncertainty. Computers & Industrial Engineering. 65(3): 402-412.
[15] Eugene Jennex, M. (2014). A proposed method for assessing knowledge loss risk with departing personnel. VINE: The journal of information and knowledge management systems. 44(2): 185-209.
[16] Riek, R. F. (2001). From experience: Capturing hard‐won NPD lessons in checklists. Journal of Product Innovation Management. 18(5): 301-313.
[17] McDonough, E. F. (2000). Investigation of factors contributing to the success of cross‐functional teams.
Journal of product innovation management. 17(3): 221-235.
[18] Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. Nursing research. 35(6): 382-
386.
[19] Cronbach, Lee J. (1970). Essential of Psychology Testing. 3rd ed. New York: Harper and Row,
Publishers, Inc.
[20] Lindeman, R. H., Merenda, P. F., & Gold, R. Z. (1980). Introduction to bivariate and multivariate analysis. Glenview, IL: Scott, Foresman.
[21] กริช แรงสูงเนิน. (2544). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS และ AMOS. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.
[22] Hinkle, D.E, William, W. and Stephen G. J. (1998). Applied Statistics for the Behavior Sciences. 4th ed. New York: Houghton Mifflin.
[23] Hallak, R., Brown, G., & Lindsay, N. J. (2012). The Place Identity–Performance relationship among tourism entrepreneurs: A structural equation modelling analysis. Tourism Management. 33(1): 143-
154.
[24] Arbuckle, J. L. (2005). Amos 6.0 user’s guide. Chicago, IL: SPSS.
[25] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2005). Multivariate data
analysis (Vol. 5). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
[26] Hox, J. J. (2007). An introduction to structural equation modeling. Family Science Review, 11: 354-373
[27] Reynolds, D., & Taylor, J. (2011). Validating a DEA-based menu analysis model using structural equation modeling. International Journal of Hospitality Management. 30(3): 584-587.
[28] Massingham, P. (2010). Knowledge risk management: a framework. Journal of Knowledge
Management. 14(3): 464-485.
[29] Park, Y. H. (2010). A study of risk management and performance measures on new product
development. Asian Journal on Quality. 11(1): 39-48.
[30] Erdogmus, H. (2002). Valuation of learning options in software development under private and market
risk. The Engineering Economist. 47: 308–353.
[31] Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (1995). Benchmarking the firm's critical success factors in new
product development. Journal of product innovation management. 12(5): 374-391.
[32] Hibbard, J. D., Kumar, N., & Stern, L. W. (2001). Examining the impact of destructive acts in marketing channel relationships. Journal of Marketing Research. 38(1): 45-61.
[33] Kumar, R.L. (2002). Managing risk in IT project: an options perspective. Information & Management. 40: 63–74.

Downloads

Published

2018-05-22

How to Cite

อุตตรนคร จ., คงมาลัย อ., & กานต์รวีกุลธนา ณ. (2018). การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (RISK MANAGEMENT OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT: MOBILE APPLICATION CONTEXT). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 35–48. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/124963