การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่ (THE COMPARISON OF CLASSIFICATION WITH STABLE-NORMAL CAUCHY AND LE’VY DISTRIBUTIONS)

Authors

  • ณัฏฐินี ดีแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • สุภาพร คลังเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

Costs and Compensations, Buddha Statues Casting, Aluminium Buddha Statues Casting

Abstract

The proposed of this research aimed is to compare the efficiency of support vector machine (SVM) and K-nearest neighbor (K-NN) when data are distributed as Stable-normal, Cauchy and Le’vy distributions. Data employed in this research were generated into two sets, consisting of training set and test set with the sample sizes 100, 300 and 500 for the binary classification. The ratios of training sets: test sets are 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 and 50:50. In each situation, the data are simulated with Monte Carlo technique and repeated 1,000 times. The average percentage of correct classification is used as criterion for comparison. The results found that the SVM method produces higher percentages of correct classification than K-NN method in all situations under study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย. (2555). การวิจัยทางการเงิน (FinancialResearch). สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2558, จาก
http://fin.bus.ku.ac.th
[2] สุรศักดิ์ พรรณรักษา. (2558). การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะ
หางหนา. วิทยานิพนธ์ วท.บ (สถิติประยุกต์). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม.
[3] วาทินี นุ้ยเพียร; และ พยุง มีสัจ. (2556). เปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการ
ควบรวมของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.
9(3): 118-129.
[4] นิเวศ จิระวิชิตชัย; และคณะ. (2555, มีนาคม). วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหมวดหมู่เอกสารภาษาไทย
แบบอัตโนมัติ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 51(3): 193-203.
[5] Ravi, A. and Butar, F. B. (2010). An Insight Into Heavy-Tailed Distribution. Journal of Mathematical
Science & Mathematics Eduction. 19-31.
[6] Wang, S.-j, Mathew, A., Chen, Y., Xi, L.-f., Ma, L., and Lee, J. (2009). Empirical analysis of support
vector machine ensemble classifiers. Journal of Expert Systems with Applications. 36:
6466-6476.
[7] Duda, R.O., et al. (2001). Pattern Classification. United States of America : John Wiley & Sons.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

ดีแท้ ณ., & คลังเพ็ชร์ ส. (2018). การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงเสถียรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่ (THE COMPARISON OF CLASSIFICATION WITH STABLE-NORMAL CAUCHY AND LE’VY DISTRIBUTIONS). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 85–95. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125109