ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางทางเคมีของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม ((Oryza sativa L. var. Dokpayom) EFFECTS OF POTASSIUM FERTILIZER CONCENTRATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF Oryza sativa L. var. Dokpayom)

Authors

  • นูรีย๊ะ มิยะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
  • อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
  • ณัฐธยาน์ ฟาน เบม สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210

Abstract

This study was objected on the effects of Potassium fertilizer concentrations on physical and chemical properties of Oryza sativa L. var. Dokpayom. Soil from the paddy at the Phatthalung Rice Research Center Kuan-ma-praw District, Phatthalung Province was showed the soil acidity at pH 3.52, high organic matter at 2.74%, available high phosphorus at 18.90 ppm and available low potassium at 27.25 ppm. The results of analysis were calculated fertilizer according to the analysis of soil. At 25 days of rice germination, the chemical fertilizer of 3-0-6 formula was fed to the field by the calculation of soil analysis. The formula fertilizers were designed at 46-0-0 (7 kg/field) of Urea and 0-0-60 (10 kg/field) of Potassium Chloride (concentration rates at 0, 82.88, 165.75 and 331.5 g K2O /field: equivalent 0, 25, 50 and 100 kg K2O/ field, respectively). Samples of rice grains assessment at 10 days showed 92% germination. Concentration rates of Potassium Chloride fertilizer at 0 and 82.88 g K2O /field resulted to moderate amylose contents of grains, loosely cooked rice and medium of gel consistency. High concentrations of Potassium Chloride fertilizer formula at 165.75 and 331.5 g K2O / field contained of high amylose grain, solid of gel consistency, alkali spreading value of 5 and elongation ratio of unriped and cooked rices as 1.44 to 1.55 mm. In conclusion, the best concentration rate of Potassium Chloride to the chemical properties of grains was 82.88 K2O/field (equivalent of 25 kg K2O/ field) comparing with other samples at the same paddy field of significant level (p≤0.05, n=3).

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. (2556). ข้าวพันธุ์ดอกพะยอม. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2556, จาก www.ricethailand.go.th.
[2] อำนาจ สุวรรณฤทธิ์; สมชาย กรีฑาภิรมณ์; สุภาพ บูรณากาญจน์; พรรณพิมล สุริยพรหมชัย; วารุณี วารัญญานนท์; พัชรี ตั้งตระกูล; ทรงศักดิ์ รัฐปัตย์; ทรงชัย วัฒนาพายัพกุล; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล และ พิทักษ์ พรอุไรสนิท. (2540, เมษายน-มิถุนายน). ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ105. วารสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์). 31(2): 175-191.
[3] สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. (2548). สรีรวิทยาของพืช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[4] สถาบันวิจัยข้าว กรมการเกษตร. (2547). การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
[5] กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์. (2550). เอกสารประกอบการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ในห้องและ
วิธีการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว
กรมวิชาการเกษตร.
[6] สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. (2552). คู่มือการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
[7] ประพาส วีระแพทย์. (2526). ความรู้เรื่องข้าว. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
[8] ดวงอร อริยพฤกษ์. (2554). การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์. ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม. หน้า 1-17. ปทุมธานี: ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี.
[9] ธรรณพ เหล่ากุลดิลก. (2548). ผลของการเสริมไอโอดีนต่อคุณภาพการสีข้าวและสมบัติเคมีกายภาพของเมล็ดข้าว. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[10] Cagampang, G.B., Perez, C.M. and Juliano, B.O. (1973, December). A Gel Consistency Test for Eating Quality of Rice. Journal of the Science of Food and Agriculture. 24(12): 1589-1594.
[11] สุนันทา วงศ์ปิยชน. (2552). การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมี. ใน สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. หน้า 57-65. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Downloads

Published

2018-05-23

How to Cite

มิยะ น., เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว อ., & ฟาน เบม ณ. (2018). ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางทางเคมีของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม ((Oryza sativa L. var. Dokpayom) EFFECTS OF POTASSIUM FERTILIZER CONCENTRATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF Oryza sativa L. var. Dokpayom). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 9(18, July-December), 109–118. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/125117