ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น (FACTORS RELATED TO HbA1c LEVELS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AT PRAYUEN HOSPITAL IN KHON KAEN PROVINCE)

Authors

  • คนึงนุช แจ้งพรมมา โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
  • พัทธนันท์ คงทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Keywords:

Factors Related to HbA1c levels in Type 2 Diabetic Patients, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c

Abstract

This analytical research is routine to research. The historical data derived from data collection forms of type 2 diabetic patients who had received the treatment at Prayuen Hospital. The purpose of the study was to identify the factors related to HbA1c levels in type 2 diabetic patients in Prayuen District area, Khon Kaen Province. The research subjects included a study group and a comparison group (190 people each). The data was analyzed using descriptive statistics: frequency, percentage, average, standard deviation, maximum and minimum values and inferential statistics. Multiple logistic regression was also used to analyze the data with a variable selection in stepwise regression. The results showed that the factors affecting HbA1c levels with statistical significance were as follows. 1) Blood pressure level: The subjects with high blood pressure could raise HbA1c levels to 0.5 times more than those whose blood pressure levels were normal (95% CI = 0.32-0.95, p<0.05). 2) First-degree relatives with diabetes: The subjects who had first-degree relatives with diabetes could raise HbA1c levels to 4.24 times more than those who had no first-degree relatives with diabetes (95% = 1.79-5.05, p<0.05). 3) The number of times the patients visiting doctors within a year: The subjects who had visited doctors more than 6 times a year could raise HbA1c levels to 4.24 times more than those who had visited doctors less than or equal to 6 times per year (95% CI = 2.00-5.38, p<0.05). 4) The consistency of getting medication: The subjects who sometimes or often missed medication could raise HbA1c levels to 2.02 times more than those who consistently received medication (95% CI = 1.07-2.86, p<0.05). 5) Levels of stress: The subjects who experienced high level of stress could raise HbA1c levels to 2.32 times more than those who didn’t (95% CI = 1.42-3.78, p<0.05). 6) Attention from families: The subjects who did not get attention from their families could raise HbA1c to 0.14 times more than those who usually got attention from their families (95% CI = 0.35-0.58, p<0.05). 7) Levels of triglyceride: The subjects who had high level of triglyceride could raise HbA1c level to 2.52 times more than those who had normal triglyceride level (95% CI = 1.53-4.13, p<0.05).

The above findings reveal the factors related to HbA1c levels in type 2 diabetic patients at Prayuen Hospital. These findings can be used as facts for health care professional to make a decision in curing, diagnosing diabetes and the tendency of HbA1c levels of patients in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] ยุทธพล มั่นคง. (2554). ระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมในการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหาร. มุกดาหาร: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร.
[2] สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี.(2557). แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ.
[3] Schlesselman. J. J. (1982). Case-Control Studies: Design, Conduct, Analysis. New York: Oxford
University Press.
[4] กระทรวงสาธารณสุข. (2559). คู่มือโรคเรื้อรังการดำเนินงานในหน่วยปฐมภูมิ. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560,จาก https://www.moph.go.th
[5] โรงพยาบาลกรุงเทพ. (2560). ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2560, จาก https://en.wikipedia.org/wiki/A1C
[6] ฤทธิรงค์ บูรพันธ์; และ นิรมล เมืองโสม. (2556, กรกฎาคม-กันยายน). ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(3): 102-109.
[7] หนึ่งฤทัย จันทร์อินทร์; และคณะ. (2558, พฤษภาคม-สิงหาคม). พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2. Rama Nurs J. 21(2): 199-213.
[8] ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์. (2560). บริการทางการแพทย์. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2560, จาก https://www.phyathai.com/doctorcenterdetail/13/54641/PYT2/th

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

แจ้งพรมมา ค., & คงทอง พ. (2018). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ HbA1c ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น (FACTORS RELATED TO HbA1c LEVELS IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS AT PRAYUEN HOSPITAL IN KHON KAEN PROVINCE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 1–13. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140495