การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม (A COMPARATIVE STUDY ON POSITION OF HEAD AND UPPER ARM BETWEEN DENTAL STUDENTS WITH AND WITHOUT THE INTELLIGENT ERGONOMIC TRAINER

Authors

  • ณัฐวดี เองสมบุญ ภาควิชาทันตกรรมขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วนิดา นิมมานนท์ ภาควิชาทันตกรรมขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

Intelligent Ergonomic Trainer, Real Time Feedback, Video Playback, Musculoskeletal Disorders

Abstract

Working posture of dental students can cause work related musculoskeletal disorders (WMSDs) in neck, shoulder and back areas. This was resulting from the repetitive improper posture. Although the dental ergonomics was applied to improve the posture, the pain still occurred. Therefore, in the present trend, the material design technology has been applied to the devices for improving the ergonomic posture.

            Objective: The aim of this study was to develop the ergonomic devices to improve posture for dental students namely, Intelligent Ergonomic Trainer (IET) and compared with watching the video playback. IET had a capability to determine the proper position in dental practice and help correcting the work position by recording and warning when the dental students were not working in the appropriate posture by comparison with viewing of video after work.

            Materials and Methods: The real time feedback IET program and video playback with no feedback IET program were applied to 32 dental students who randomly divided into 2 groups. Each group did 5 sessions of filling 5 upper right first molar typodont teeth per session. Both groups were applied both programs different sequence. The baseline data of angles of head and upper arm were collected on the first day from both groups for using IET program with each group were separated to complete their task (the real time feedback IET task and video playback with no feedback IET task). Then the second practice in different ways in each group in the second session. In the third time, both groups were tested and recorded only the movement assessment I data. In the fourth time, the participant in two groups were switched their task (the real time feedback IET task and video playback with no feedback IET task). Finally, the fifth time, both groups were tested and recorded the assessment II data. The data from the first, third, and fifth times were statistically analyzed using the pair t-test.

Results: The results showed that both IET programs with feedback and video playback was significantly improving the posture in dental students. However, there was no statistically significant difference between two groups when alternating the training programs.

            Conclusion: Both IET programs with feedback and video playback can develop the proper posture for dental students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Hoe VC, Urquhart DM, Kelsall HL, Sim MR. (2012). Ergonomic design and training for preventing work-related musculoskeletal disorder of the upper limb and neck in adults. Cochrane Database Syst Rev. 8: CD008570.
[2] Graham C. (2002). Ergonomics in dentistry, Part 1. Dent Today. 21: 98-103.
[3] Chowanadisai S, Kukiattrakoon B, Yapong B. Kedjarune U, Leggat PA. (2000). Occupational health problems of dentists in southern Thailand. Int Dent J. 50: 36-40.
[4] Hayes M, Cockrell D, Smith DR. (2009). A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. Int J Dent Hyg. 7: 159-165.
[5] Marshall ED, Duncombe LM, Robinson RQ Kilbreath SL. (1997). Musculoskeletal symptoms in New South Wales dentists. Aus Dent J. 42: 240-246.
[6] Rising DW, Bennett BC, Hursh K, Plesh O. (2005). Reports of body pain in a dental student population. J Am Dent Assoc. 136: 81-86.
[7] Thanathornwong B, Suebnukarn S, Ouivirach K. (2014). A system for predicting musculoskeletal disorders among dental students. Int J Occup Saf Ergon. 20: 463-475.
[8] Garbin AJ, Garbin CA, Diniz DG, Yarid SD. (2011). Dental students’ knowledge of ergonomic postural requirements and their application during clinical care. Eur J Dent Educ. 15: 31-35.
[9] Shirzaei M, Mirzaei R, Khaje-Alizade A, Mohammadi M. (2015). Evaluation of ergonomic factors and postures that cause muscle pains in dentistry students’ bodies. J Cli Exp Dent. 7: 414-418.
[10] Hokwerda O, Wouters JA, de Ruijter RA, Zijlstra-Shaw S. (2006, May). Ergonomic requirements for dental equipment. Guidelines and recommendations for designing, constructing and selecting dental equipment. Retrieved March 10, 2016, from https://www.optergo.com/images/Ergonomic_req_april2007.pdf
[11] Valachi B, Valachi K. (2003). Preventing musculoskeletal disorders in clinical dentistry: strategies to address the mechanisms leading to musculoskeletal disorders. J Am Dent Assoc. 134: 1604-1612.
[12] McAtamney L, Corlett EN. (1993). RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. App Erg. 24: 91-99.
[13] Dempsey PG, McGorry RW, Maynard WS. (2005). A survey of tools and methods used by certified professional ergonomists. App Erg. 36: 489-503.
[14] David GC. (2005). Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Occ Med. 55: 190-199.
[15] Barrero LH, Katz JN, Dennerlein JT. (2009). Validity of self-reported mechanical demands for occupational epidemiologic research of musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health. 35: 245-260.
[16] Suebnukarn S, Haddawy P, Rhienmora P, Jittimanee P, Viratket P. (2010). Augmented kinematic feedback from haptic virtual reality for dental skill acquisition. J Dent Educ. 74: 1357-1366.
[17] Thanathornwong B. (2014). A comparative study on position of upper back among dental students with and without the Intellrigent posture trainer system during work. Thai Pharm Hea Sci J. 9: 137-144.
[18] Gandavadi A, Ramsay JR, Burke FJ. (2007). Assessment of dental student posture in two seating conditions using RULA methodology - a pilot study. Br Dent J. 203: 601-605.
[19] Andrew Ng, Hayes MJ, Polster A. (2016). Musculoskeletal Disorders and Working Posture among Dental and Oral Health Students. Healthcare. 4: 1-15.
[20] Thanathornwong B, Suebnukarn S. (2012). Comparison of neck movement between dentists with and without work related musculoskeletal pain. Swu D J. 5: 65-76.
[21] Thanathornwong B, Suebnukarn S. (2015). The Improvement of Dental Posture Using Personalized Biofeedback. Stud Health Technol Inform. 216: 756-760.
[22] Busan AM. (2014). Learning styles of medical students - implications in education. Curr Health Sci J. 40: 104-110.
[23] Asiry MA. (2016). Learning styles of dental students. Saudi J Dent Res. 7: 13-17.
[24] Kahar A, Deshmukh S, Joshi J. (2014). Evaluation of learning styles of dental students: A preliminary investigation. JETHS. 1: 34-38.

Downloads

Published

2018-08-16

How to Cite

เองสมบุญ ณ., ธนธรวงศ์ พ., & นิมมานนท์ ว. (2018). การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม (A COMPARATIVE STUDY ON POSITION OF HEAD AND UPPER ARM BETWEEN DENTAL STUDENTS WITH AND WITHOUT THE INTELLIGENT ERGONOMIC TRAINER. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 10(19, January-June), 31–49. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/140502