การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ ในการแจกแจงแกมมา A COMPARISON OF EFFICIENCY OF CONFIDENCE INTERVAL ESTIMATION OF PARAMETER ON GAMMA DISTRIBUTION

Authors

  • ฉัตรวดี กิจแก้ว ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อัชฌา อระวีพร ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

Gamma Distribution, Maximum Likelihood, Bayes’, Markov Chain Monte Carlo

Abstract

           The objective of this research was to estimate the confidence interval of parameter ( ) on gamma distribution by using Maximum Likelihood (ML), Bayes’, and Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods. The efficient performance of these methods was considered by Confidence Coefficients (CC) and Average Width (AW). Therefore, the best estimation was the estimation, which having CC within the range of the fixed confidence interval, and having the lowest AW in each situation. The data was simulated from gamma distribution by setting the shape parameter ( ) as 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, the scale parameter or called true parameter ( ) as 2, sample sizes ( ) as 30, 50, and 70, and the 95% and 99% confidence interval.
           The results revealed that Bayes’ method showed the best performance in most all cases, except , . MCMC method had the efficient performance to estimate the confidence interval in some cases such as ,  and ,  at the 99% confidence interval. Maximum likelihood method was the lowest efficient method to estimate the confidence interval.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ฉัตรวดี กิจแก้ว, ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัชฌา อระวีพร, ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

References

[1] Prachoom Suwattee. (2010). Theory of statistical inference. 3th ed. Bangkok: WVO officer of Printing Mill.
[2] Dagpunar S John. (2007). Simulation and Monte Carlo : with applications in finance and MCMC. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
[3] Gamerman Dani. (1997). Markov Chain Monte Carlo : stochastic simulation for Bayesian inference. London: Chapman & Hall.
[4] Araveeporn, A. (2015). The Interval Estimation of Poisson Distribution by Using Maximum Likelihood, Markov Chain Monte Carlo, and Bayes methods. In International Conference on Applied Statistics 2015. Pattaya: pp. 36-42.
[5] Sornsawan Boonpen, Boonorm Chomtee; and Apinya Hirunwong. (2015, October-December). A Comparison of Intervals Estimation Methods for Scale Parameter of the Two-Parameter Weibull Distribution. Thai Science and Technology Journal Thammasat University. 23(4): 579-587.
[6] Pradhan, Biswabrata; and Kundu, Debasis. (2011, September). Bayes estimation and prediction of the two-parameter gamma distribution. Statistical Computation and Simulation. 81(9): 1187-1198.
[7] Autcha Araveeporn. (2012). Bayesian Analysis from WinBUGS Program to R Program. NU Science Journal. 9(1): 30-44.
[8] Chatwadee Kitkeaw. (2017). Efficiency Comparison of Parameter Estimation of Gamma Distribution by Maximum Likelihood, Bayes’, and Markov Chain Monte Carlo Methods. Master of Science (Applied Statistics). Bangkok: Department of Statistics Faculty of Science KMITL.
[9] Saichon Sinsomboonthong. (2011). Mathematical Statistics 1. 5th ed. Bangkok: Chamchuri Products.
[10] Kummaraka, Unyamanee; and Araveeporn, Autcha. (2018, January-June). A Comparison of Confidence Intervals of Negative Binomial Parameter p by Maximum Likelihood, Bayesian and Markov Chain Monte Carlo Methods. Journal of Applied Statistics and Information Technology. 3(1): 8-17

Downloads

Published

2019-07-01

How to Cite

กิจแก้ว ฉ., & อระวีพร อ. (2019). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ ในการแจกแจงแกมมา A COMPARISON OF EFFICIENCY OF CONFIDENCE INTERVAL ESTIMATION OF PARAMETER ON GAMMA DISTRIBUTION. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 38–51. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200119