ผลของแป้งต้านทานการย่อยและใยอาหารสกัดต่อการเจริญของเชื้อ Lactobacillus plantarum KL102 ในแบบจำลองไส้กรอกหมัก EFFECT OF RESISTANT STARCH AND DIETARY FIBER EXTRACT ON GROWTH OF LACTOBACILLUS PLANTARUM KL102 IN FERMENTED SAUSAGE MODEL

Authors

  • ผุสดี ตังวัชรินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  • กมลวรรณ โพธิ์สุทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ศุภลักษณ์ สรภักดี ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

Lactobacillus plantarum, Resistant Starch Extract, Dietary Fiber Extract, Fermented Sausage Model, Utilization of By-product from Banana Processing

Abstract

           The purpose of this research was to study synbiotic fermented sausage model (FSM) containing 1%(w/v) of resistant starch extract (RSE) or 1%(w/v) of dietary fiber extract (DFE), extracted from banana pulp or peel, respectively, with Lactobacillus plantarum KL102 (KL102). The growth profile and acidification activity of KL102 were monitored in MRS broth, FSM supplemented without and with RS or DF incubated at 30°C for 72 h. The results showed that RSE and DFE were determined as a rich source of resistant starch and dietary fiber, respectively. KL102 grew during the first 3 h in MRS broth and FSM supplemented with RSE or DFE, whereas this probiotic bacterium grew after 3 h in FSM. Similarly, RSE or DFE supplementation raised the maximum specific growth rate and lowered the generation time significantly (p < 0.05). In addition, FSM supplemented with RSE or DFE yielded KL102 survival with higher values of KL102 than FSM and MRS broth in the end of fermentation (p < 0.05). For pathogens, decrease of Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in MRS broth and FSM supplemented RSE or DFE had faster than those in FSM. Furthermore, the decrease in the extracellular pH and increase total acid had lower and higher, respectively, than in the case of the FSM containing RSE or DFE when compared with FSM. Therefore, this research examined the ability of two potential prebiotics; RSE and DFE extracted from by-products of banana processing. They can be used the production of synbiotic fermented sausage in future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ผุสดี ตังวัชรินทร์, ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

กมลวรรณ โพธิ์สุทธิ์, ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ศุภลักษณ์ สรภักดี, ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

References

[1] Lamsala, B. P.; and Faubion, J. M. (2009, March). The beneficial use of cereal and cereal components in probiotic foods. Food Reviews International. 25(2): 103-114.
[2] Davis, C. D.; and Milner J. A. (2009, October). Gastrointestinal microflora, food components and colon cancer prevention. Journal of Nutritional Biochemistry. 20(10): 743-752.
[3] Suksathit S; and Tangwatcharin P. (2015, May-August). Chemical composition, functional properties and preliminary prebiotic properties of dietary fiber and resistant starch from green banana ‘KluayKhai’ peel and pulp. King Mongkut’s Agricultural Journal. 33(2): 49-60.
[4] Emaga, T. H.; Andrianaivo, R. H.; Wathelet, B.; Tchango, J. T.; and Paquot, M. (2007, April-June). Effects of the stage of maturation and varieties on the chemical composition of banana and plantain peels. Food Chemistry. 103(2): 590-600.
[5] Mohapatra, D.; Mishra S.; and Sutar N. (2010, May). Banana and its by-product utilization: an overview. Journal of Science and Industrial Research. 69(5): 323-329.
[6] Tangwatcharin, P.; Nithisantawakhup, J.; and Suksuphath, K. (2016, May-August). Screening and selection for preliminary property of potential probiotic lactic acid bacteria from fermented meat products. King Mongkut’s Agricultural Journal. 34(2): 67-76.
[7] Nithisantawakhupt, J.; Tangwatcharin, P.; and Vijitrothai, N. (2016). Survival of lactic acid bacteria isolated from fermented meat products in gastrointestinal tract model. In Proceeding of the 17th Asian-Australasian Association of Animal Societies Animal Science Congress (AAAP2016). pp. 1075-1079. Fukuoka, Japan: Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.
[8] FAO/WHO. (2006). Probiotics in food, health and nutritional properties and guidelines for evaluation. FAO Food and Nutrition Paper no. 85. Roma: Italy.
[9] Farnworth, E.R. (2008, June). The evidence to support health claims for probiotics. Journal of Nutrition. 138(6): 1250-1254.
[10] Ribas-Agustí, A.; Gratacós-Cubarsí, M.; Sárraga, C.; Guàrdia, M.D.; García-Regueiro. J.; and Castellari M. (2014, January). Stability of phenolic compounds in dry fermented sausages added with cocoa and grape seed extracts. LWT - Food Science and Technology. 57(1): 329-336.
[11] Wachirasiri, P.; Julakarangka, S.; and Wanlapa, S. (2009, November-December). The effects of banana peel preparations on the properties of banana peel dietary fibre concentrate. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 31(6): 605-611.
[12] Zhao, X-H; and Lin, Y. (2009, May). Resistant starch prepared from high-amylose maize starch with citric acid hydrolysis and its simulated fermentation in vitro. European Food Research and Technology. 228(6): 1015-1021.
[13] Yoshimoto, M.; Yamakawa, O; and Tanoue, H. (2005, January). Potential chemopreventive properties and varietal difference of dietary fiber from sweet potato (Ipomoea batatas L.) root. Japan Agricultural Research Quarterly. 39(1): 37-43.
[14] AACC. (2000). Approved methods of the American Association of Cereal Chemists. (10th ed). The Association, St Paul, Minnesota, USA.
[15] Bacteriological Analytical Manual (BAM). (2002). Escherichia coli. U.S. Food and Drug Administration (Online). Retrieved July 30, 2015, from https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm064948.htm
[16] Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online (2007). Detection and Enumeration of Salmonella in Food. U.S. Food and Drug Administration. Retrieved December 20, 2007, from http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/ucm070149.htm
[17] Bacteriological Analytical Manual (BAM). (2001a). Staphylococcus aureus. U.S. Food and Drug Administration. Retrieved January 20, 2015, from http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/
LaboratoryMethods/ucm071429.htm
[18] Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online (2003). Detection and Enumeration of Listeria monocytogenes in Food. U.S. Food and Drug Administration. Retrieved December 9, 2006, from http://www.cfsan.fda.gov/~ebam/bam-10.html
[19] Oliveira, R .P. D. S.; Perego, P.; Oliveira, M. N. D.; and Converti, A. (2011, Febuary). Effect of inulin as a prebiotic to improve growth and counts of a probiotic cocktail in fermented skim milk. LWT - Food Science and Technology. 44(2): 520-523.
[20] Thomas, B. T.; Oni, M. O.; Agu, G. C.; Popoola, O. D.; and Davies, A. (2015, March). Multivariate analysis of intrinsic parameters of Garri for the quantitative prediction of its microbial loads. International Journal of Microbiological Research. 6(3): 195-199.
[21] SAS Institute Inc. (2002). SAS Version 9.0. Cary, NC, USA: SAS Institute.
[22] Grigelmo-Miguel, N.; & Martin-Belloso, O. M. (1999, May). Characterization of dietary fiber from orange juice extraction. Food Research Internation. 31(5): 355-361.
[23] Dangsungnoen, P.; Moongngarm, A.; and Deeseenthum, S. (2012). Comparison of resistant starch content and survival of Lactobacillus spp. on four different sources of resistant starch. In International Conference on Life Science and Engineering. pp. 39-43. Singapore: IACSIT Press.
[24] Giraud, E.; Lelong, B.; and Raimbault, M. (1991, January). Influence of pH and initial lactate concentration on the growth of Lactobacillus plantarum. Applied Microbiology and Biotechnology. 36(1): 96-99.
[25] Roissart, H; and Luquet, F. M. (1994). Bactéries Lactiques: Aspects Fundament Auxet Technologiques. Lorica, France: Uriage.
[26] Tosukhowong, A.; Visessanguan, W., Pumpuang, L., Tepkasikul, P., Panya, A.; and Valyasevi, R. (2011, March). Biogenic amines formation in Nham, a Thai fermented sausage and the reduction by commercial starter culture, Lactobacillus plantarum BCC 9546. Food Chemistry. 129(3): 846-853.
[27] Rowan, N. J.; Anderson, J. G.; and Smith, J. E. (1998). Potential infective and toxic microbiological hazards associated with the consumption of fermented food. In: Wood BJB, editor. The Microbiology of Fermented Foods. pp. 812-837. London, UK: Elsevier Publishers.

Downloads

Published

2019-07-02

How to Cite

ตังวัชรินทร์ ผ., โพธิ์สุทธิ์ ก., & สรภักดี ศ. (2019). ผลของแป้งต้านทานการย่อยและใยอาหารสกัดต่อการเจริญของเชื้อ Lactobacillus plantarum KL102 ในแบบจำลองไส้กรอกหมัก EFFECT OF RESISTANT STARCH AND DIETARY FIBER EXTRACT ON GROWTH OF LACTOBACILLUS PLANTARUM KL102 IN FERMENTED SAUSAGE MODEL. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(21, January-June), 153–164. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/200448