การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (THE STUDY OF LEVERAGING COMPETITIVENESS OF MANUFACTURERS IN AUTOMOTIVE PARTS INDUSTRIAL CHAIN UNDER ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)

Authors

  • ชูศักดิ์ พรสิงห์ หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • นพคุณ ทิวาพัฒน์ หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ทองแท่ง ทองลิ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Keywords:

Engineering Technology, Thailand Automotive Part Manufacturers

Abstract

          This research is about to study the courses of leveraging competitiveness of engineering technologies of Thai automotive parts manufacturers in 3 compositions; body and exterior parts, interior parts, and brakes and suspension systems. The study started with the reviewing of the secondary data about the current situation of performance, potential, and competitiveness of Thailand automotive part industry chain. The diamond model was deployed to analyze and depicted the information. Then, the questionnaire from was created and distributed to 669 companies who registered with the Thai auto parts manufacturers association. There were 197 companies answered the questionnaire. As a result, the questionnaire response rate was about 24.9%. However, the confidence level was 94% with Taro Yamane’ sampling theory. The data analysis results showed that the engineering technologies requirement was divided into 2 groups: the first one was an urgent requirement which were mold engineering and digital engineering (CAD / CAM / CAE / Simulation / Automation), the second one was non-urgent requirement which were aluminum forming, high-stress ​​steel forming and plastics engineering. The integration of leveraging competitiveness for Thai automotive parts industry were to support the standard testing center settlement, integration between academic and industry on research and development, and cooperate between the government and private sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Natthasit Kerdsri, et al. (2010). Project to make a plan to guide technology development in the automotive industry. Final full text, June 2010.
[2] Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2011). Greater capital liberalization under the AEC. Retrieved from http://thaifranchisedownload.com/dl/group121_6876_20141230163037.pdf
[3] Thailand Automotive Institute, Ministry of industry. (2015). Summary of automotive parts industry situation of Thai SMEs. Retrieved from https://www.sme.go.th/upload/mod_download/สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของ%20SMEs%20ไทย.pdf
[4] Automotive and Traffic Cluster, Office of Cluster Management and Research Program, National Science and Technology Development Agency, Thailand Automotive Institute. (2010). Map making project to guide technology development in the automotive industry. n.p.
[5] Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2015). Summary of automotive parts industry situation of Thai SMEs in 2015. Retrieved from http://www.sme.go.th/th/index.php/knowledge-center/articles2/articles2-1
[6] Chiraphan Sakun, and Weeraphong Malai. (2017). Small and Medium Enterprises and Promotion
from Government Agencies. Executive Journal. 219-223. Retrieved from
https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_10/pdf/aw35.pdf
[7] Thailand Automotive Institute. (2017). Overview of Thai Automotive Industry as Q4/2016. Automotive
Navigator, Navigate to The Automotive Industry, January-March 2017.
[8] The Federation of Thai Industries. (2017). Export statistics of cars and parts in June 2017. Retrieved from http://www.fti.or.th/2016/thai/ftitechnicalsub.aspx?sub_id=23
[9] Office of the Permanent Secretary. (2012). Final full text of project to prepare to support the movement of workers to become an ASEAN Community. Chula Unisearch.
[10] Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard business review. 68(2), 73-93.
[11] Somluck Santirotkun. (2011). Macroeconomics I. Bangkok: Odeon Store Publisher.
[12] Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. n.p.

Downloads

Published

2020-03-27

How to Cite

พรสิงห์ ช. ., ธาราเวชรักษ์ ภ. ., ทิวาพัฒน์ น. ., & ทองลิ่ม ท. . (2020). การศึกษาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (THE STUDY OF LEVERAGING COMPETITIVENESS OF MANUFACTURERS IN AUTOMOTIVE PARTS INDUSTRIAL CHAIN UNDER ASEAN ECONOMIC COMMUNITY). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 11(22, July-December), 42–52. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/240348