ผลของแซนแทนกัมต่อการพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็งทดแทนด้วยแป้งข้าวกล้องสังข์หยด (EFFECT OF XANTHAN GUM IN THE DEVELOPMENT OF FROZEN KANOM KROK REPLACED WITH SANGYOD BROWN RICE FLOUR)

Authors

  • ขนิษฐา พันชูกลาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • อภิชาติ พันชูกลาง ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Keywords:

Kanom krok, Frozen thai dessert, Sangyod rice flour, Xanthan gum

Abstract

        The objective of this research was to develop the frozen Thai dessert Kanom-krokfrom rice flour replaced with Sangyod brown rice flour. The physical characteristic of Sangyod rice flour was determined. L*, a* and b* values of Sangyod rice flour were 72.17±0.38, 6.50±0.11 and 11.30±0.07, respectively. Water absorption and solubility index of Sangyod rice flour were 2.68±0.04 and 0.24±0.06, respectively. The characteristics of sample replaced with Sangyod rice flour at the level of 0, 2, 4 and 6 g/100 g of rice flour were investigated. The result indicated that L* (lightness) value of sample was significantly decreased (p<0.05) and a* and b* value were significantly increased (p<0.05) when increasing the Sangyod rice flour level. The sample replaced with 6% Sangyod rice flour showed the highest score in appearance, color, odor, flavor, texture and overall liking aspects. The suitable amount of xanthan gum to improve Kanom krok during frozen storage time was also investigated. Xanthan gum was added into the Kanom krok formula at the level of 0, 1 and 2 g/100 g of total flour. The L*, a* and b* values on the top of cooked Kanom krok with and without xanthan gum shown were not significantly different (p≥0.05). Both samples were tended to increase when increasing frozen storage time. The L*, a* and b* values on the bottom of cooked Kanom krok with xanthan gum were higher than the sample without xanthan gum and L* value slightly increased with increasing frozen storage time. The water content of the Kanom krok threated with xanthan gum were constant throughout the 14 days frozen storage time and dramatically decreased on 21 days frozen storage time. In addition, the sample treated with xanthan gum showed the highest overall preference scores of samples comparing without xanthan gum. However, there were no significantly differences among the level of xanthan gum

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Seetapa, N., Limparyoon, N., Gamonpilas, C., Methacanon, P. and Fuongfuchat, A. (2015). Effect of cryogenic freezing on textural properties and microstructure of rice flour/tapioca starch blend gel. Journal of Food Engineering. 151: 51-59.
[2] Phimolsiripol, Y., Siripatrawan, U., Tulyathan, V., and Cleland, D. J. (2008). Effect of freezing and temperature fluctuations during frozen storage on frozen dough and bread quality. Journal of Food Engineering. 84: 48-56.
[3] Mungmai, S. (2011). Effects of hydrocolloids on properties of frozen-Thai dessert (Kanomchan). RAJABHAT AGRIC. 10(2): 32-42.
[4] Funami, T., Kataoka, Y., Omoto, T., Goto, Y., Asai, I., and Nishinari, K. (2005) Food hydrocolloids control the gelatinization and retrogradation behavior of starch. 2a. Functions of guar gums with different molecular weights on the gelatinization behavior of corn starch. Food Hydrocolloids. 19: 15-24.
[5] Huang, M., Kennedy, J. F., Li, B., Xu, X., and Xie, B. J. (2007). Characters of rice starch gel modified by gellan, carrageenan, and glucomannan: A texture profile analysis study. Carbohydrate Polymers. 69: 411-418.
[6] Kim, C., and Yoo, B. (2006). Rheological properties of rice starch–xanthan gum mixtures. Journal of Food Engineering. 75: 120-128.
[7] Gimeno, E., Moraru, C. I. and Kokini, J. L. (2004). Effect of xanthan gum and CMC on the structure and texture of corn flour pellets expanded by microwave heating. Cereal Chem. 81(1):100-107.
[8] Sworn, G. (2000). Xanthan Gum. In: G.O. Phillips, & P. A. Williams (Eds.), Handbook of hydrocolloids (pp. 103–115). Cambridge: Woodhead Publishing.
[9] Anderson, R. A., Conway, H. F., Pfeifer, V. F., and Griffin, E. L. (1969). Gelatinization of corn grits by roll and extrusion cooking. Cereal Science Today. 14: 4-12.
[10] AOAC. (2000). Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 17th Ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington D. C.
[11] Khoshgozaran-Abras, S., Azizi , H.M., Bagheripoor-Fallah, N. and Khodamoradi, A. (2014). Effect of brown rice flour fortification on the quality of wheat-based dough and flat bread. Journal of Food Science Technology. 51(10): 2821–2826.
[12] Guarda, A., Rosell, C. M., Benedito, C.; and Galotto, M. J. (2004). Different hydrocolloids as bread improvers and anti-staling agents. Food Hydrocolloids. 18: 241–247.
[13] Rosell, C. M., Rojas, J. A., and Benedito de Barber. (2001). Influence of hydrocolloids on dough rheology and bread quality. Food Hydrocolloids. 15: 75-81.
[14] Sharadanant, R., and Khan K. (2003). Effect of hydrophilic gums on frozen dough. I. Dough quality. Cereal Chemistry. 80: 764–772.
[15] Inoue, Y., and Bushuk W. (1992). Studies on frozen doughs. II. Flour quality requirements for bread production from frozen dough. Cereal Chemistry. 69: 423-428.
[16] Lee, M. H., Baek, M. H., Cha, D. S., and Lim ST. (2002). Freeze-Thaw stabilization of sweet potato starch gel by polysaccharide gums. Food Hydrocolloids. 16: 345-352.
[17] Yang, Z., Han, X., Wu, H., Zhang, L., and Iqbal, J. M. (2017). Impact of emulsifiers addition on the retrogradation of rice gels during low-temperature storage. Journal of Food Quality. 1-7.
[18] Yu, S. F., Ma, Y., Tian, D. and Sun, D.W. (2010). Combined effects of freezing and storage condition on the staling of cooked rice. XVIIth World Congress of the nternational Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR). Quebec city, Canada.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

พันชูกลาง ข. ., & พันชูกลาง อ. . (2020). ผลของแซนแทนกัมต่อการพัฒนาขนมครกแช่เยือกแข็งทดแทนด้วยแป้งข้าวกล้องสังข์หยด (EFFECT OF XANTHAN GUM IN THE DEVELOPMENT OF FROZEN KANOM KROK REPLACED WITH SANGYOD BROWN RICE FLOUR). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 1–12. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241275