การสะสม การเคลื่อนย้าย และผลกระทบของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว กข 6 และผักบุ้งจีน (ACCUMULATION, TRANSLOCATION AND IMPACTS OF SILVER NANOPARTICLES ON RICE (ORYZA SATIVA L.CV. KDML105), STICKY RICE (ORYZA SATIVA VAR. GLUTINOSA CV. RD 6) AND CHINESE WATER CONVOLVULUS (IPOMOEA AQUATICA Forsk. VAR. REPTAN))

Authors

  • จักรกริสน์ คัญทัพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นุจรินทร์ วะสุกัน สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • สุจิตรา ศรีสังข์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Sticky rice (Oryza sativa var. glutinosa cv. RD 6), Chinese water convolvulus (Ipomoea aquaticaForsk. Var. reptan), Accumulation, Sticky rice (Oryza sativa var. glutinosa cv. RD 6)Rice (Oryza sativa L.cv. KDML105), Silver nanoparticles

Abstract

            Currently, silver nanoparticles (AgNPs) are widely used in agriculture area due to their properties as anti-bacterial and fungi. AgNPs may be released into the environment and impacts on agricultural crops have been exposed. In this work, to investigate the effects of AgNPs, accumulate, translocation and impacts on three plants including rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105), sticky rice (Oryza sativa var. glutinosa cv. RD 6) and Chinese water convolvulus (Ipomoea aquatic Forsk. Var. reptan) were studied. The AgNPs were synthesized by pure natural honey as a reducing agent. In addition, the wet digestion of D1, D2 and D3 methods for determination of silver accumulation were evaluated. The three plants were exposed to AgNPs with various concentrations of 0.02, 0.05, 0.1 and 1 mg/L. After wet digestion the silver concentration were determined by graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GFAAS). The results showed that the D2 method was the optimum wet digestion process for the determination of silver in plants with the percent recovery of 81.67 to 94.00. The aggregation and accumulation of AgNPs within the roots and shoots of three plants were found that the roots of sticky rice at a concentration of 0.05 mg/L and penetrated to the cell wall and cell in root leading to effects on structural features and transporting nutrients to the plants, including the development on the growth of plant cells

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Corbett, J., McKeown, P. A., Peggs, G. N., and Whatmore, R. (2000). Nanotechnology: international developments and emerging products. CIRP Annals - Manufacturing Technology. 49(2): 523-545.
[2] Becaro, A. A., Puti, F. C., Correa, D. S., Paris, E. C., Marconcini, J. M., and Ferreira, M. D. (2015). Polyethylene films containing silver nanoparticles for applications in food packaging: Characterization of physico-chemical and anti-microbial properties. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 15: 2148-2156.
[3] Kaegi, R., Sinnet, B., Zuleeg, S., Hagendorfer, H., Mueller, E., Vonbank, R., Boller, M., and Burkhardt, M. (2010). Release of silver nanoparticles from outdoor facades. Environmental Pollution. 158: 2900-2905.
[4] Krishnaraj, C., Jagan, E. G., Ramachandran, R., Abirami, S. M., Mohan, N., and Kalaichelvan, P. T. (2012). Effect of biologically synthesized silver nanoparticles on Baco pamonnieri (Linn.) Wettst. plant growth metabolism. Process Biochemistry. 47: 651-568.
[5] Fateme, M., Hossein, A., Sara, H., Mohsen, F., and Alireza, G. (2013). Effect of silver nanoparticles on Oryza sativa L. and its rhizosphere bacteria. Ecotoxicology and Environmental Safety. 88: 48-54.
[6] Pakvirun, T., Supot, H., Sanong, A., and Supachitra, C. (2014). Effect of silver nanoparticles on rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) seed germination and seedling growth. Ecotoxicology and Environmental Safety. 104: 302-309.
[7] Nair, P. M., and Chung, I. M. (2014). Physiological and molecular level effects of silver nanoparticles exposure in rice (Oryza sativa L.) seedlings. Chemosphere. 112: 105-113.
[8] Li, C. C., Dang, F., Li, M., Zhu, M., Zhong, H., Hintelmann, H. and Zhou, D. M. (2017). Effects of exposure pathways on the accumulation and phytotoxicity of silver nanoparticles in soybean and rice. Nanotoxicology. 11: 699-709.
[9] Philip, D. (2010). Honey mediated green synthesis of silver nanoparticles. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 75: 1078-1081.
[10] Hoagland, D. R., and Arnon, D. I. (1950). The water-culture method for growing plants without soil. 1st ed. Berkeley: California.
[11] Larue, C., Laurette, J., Herlin-Boime, N., Khodja, H., Fayard, B., Flank, A. M., Brisset, F., and Carriere, M. (2012). Accumulation, translocation and impact of TiO2 nanoparticles in wheat (Triticumaestivum spp.): Influence of diameter and crystal phase. Science of the Total Environment. 431: 197-208.
[12] Kunthup, J., Srisung, S. (2016) Study optimal conditions for wet digestion of silver nanoparticles on rice (Oryza sativa L.cv. KDML105), sticky rice (Oryza sativa var. glutinosa cv. RD 6). 12th Naresuan Research Conference: Research and Innovation with National Development. Phitsanulok, Thailand. pp.377-383.
[13] Fabrega, J., Zhang, R., Renshaw, J. C., Liu, W. T., and Lead, J. R. (2011). Impact of silver nanoparticles on natural marine biofilm bacteria. Chemosphere. 85: 961-966.
[14] Wasif, A.I., Landage, S.M., and Dhuppe, P.U. (2014). Application of nanosilver on textiles synthesized using chemical reduction methods. International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences. 3: 45-53.
[15] Paramelle, D., Sadovoy, A., Gorelik, S., Free, P., Hobley, J., and Fernig, D. G. (2014). A rapid method to estimate the concentration of citrate capped silver nanoparticles from UV-visible light spectra. Analyst. 139(19): 4855-4861.
[16] Thuesombat, P., Hannongbua, S., Akasit, S., and Chadchawan, S. (2014). Effect of silver nanoparticles on rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) seed germination and seedling growth. Ecotoxicology and Environmental Safety. 104: 302-309.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

คัญทัพ จ. ., วะสุกัน น. ., & ศรีสังข์ ส. . (2020). การสะสม การเคลื่อนย้าย และผลกระทบของอนุภาคเงินนาโนที่มีต่อข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียว กข 6 และผักบุ้งจีน (ACCUMULATION, TRANSLOCATION AND IMPACTS OF SILVER NANOPARTICLES ON RICE (ORYZA SATIVA L.CV. KDML105), STICKY RICE (ORYZA SATIVA VAR. GLUTINOSA CV. RD 6) AND CHINESE WATER CONVOLVULUS (IPOMOEA AQUATICA Forsk. VAR. REPTAN)). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 13–25. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241281