ผลของการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง (EFFECT OF PRETREATMENTS ON THE QUALITY OF DEHYDRATED PARKIA SPECIOSE)

Authors

  • รวงนลิน เทพนวล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • พราวตา จันทโร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • อรุโณทัย เจือมณี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ศิริพร ทวีโรจนการ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Keywords:

Pretreatments, Hot air drying, Rehydration, Parkia speciosa

Abstract

             The drying process caused a significant changing in the chemical-physical properties of drying products. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of drying process and pretreatments on the physiochemical properties of dried Parkia speciosa seeds. Seeds of Parkia speciosa were dried in cabinet tray drier at three different temperatures (50, 60 and 70°C). Physicochemical and sensory qualities of dried Parkia speciosa were determined and compared with the control sample. Moisture content of Parkia speciosa seeds decreased with drying temperatures, whereas rehydration ratio increased. When compared with the unblanched treatment, drying the blanched Parkia Speciosa seeds at 70°C was the most pronounced factors affecting moisture content, dehydration ratio and colour degradation. The lowest moisture content of 6.55% was found in sample dried at 70°C. Less browning from drying was observed in blanched samples, which were dehydrated at 60°C. It was found that the proper condition for drying temperature was dried at 60°C for 5 hrs as considered from the sensory evaluation.

Prior to drying at 60°C, fresh Parkia Speciosa seeds were blanched in hot water at 85°C for 15s and pre-treated with calcium chloride (CaCl2) and sodium chloride (NaCl) solution (0, 1, 1.5 and 2 % w/w) for 5 min at 27°C. Dried seeds without pretreatment was considered control sample. Pretreatment seeds with CaCl2 and NaCl solution induced similar changes of physicochemical properties of dried Parkia speciosa. All pretreated samples were acceptable when sensory qualities were evaluated. The most acceptable sample was Parkia speciosa seeds pretreated with 1% CaCl2 and dried at 60°C. Therefore, the blanching pretreatment prior to drying Parkia speciosa seeds results in sensory properties.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Taungbudhitham, A. K. (1995, May). Thiamin content and activity of antithiamin factor in vegetables of southern Thailand. Food Chemistry. 52(3): 285-288.
[2] Jamaluddin, F. Mohamed Suhaila, L. Md. N. (1995, November). Hypoglycaemic effect of stigmast 4-en-3-one, from Parkia speciosa empty pods. Food Chemistry. 54(1): 9-13.
[3] Gmelin, R. Susilo, R. Fenwick, G.R. (1981, November). Cyclic polysulphides from Parkia speciosa. Phytochemistry. 20(11): 2521-2523.
[4] Alzoreky, N. S. Nakahara, K. B. (2003, February). Antibacterial activity of extracts from some edible plants commonly consumed in Asia. International Journal of Food Microbiology. 80(3): 223-230.
[5] Riva, M. Masi, P. (1988, May). The influence of the blanching procedure on the quality and shelf-life of dried apples. In Progress in Journal of Food Processing and Preservation. 1: 31-38.
[6] Gan CY, Latiff A.A. (2011, February). Optimisation of the solvent extraction of bioactive compounds from Parkia speciosa pod using response surface methodology. Food Chemistry. 124(3): 1277-1283.
[7] Lin, T. M. Durance, T. D. Scaman, C. H. (1998, March). Characterization of vacuum microwave, air and freeze dried carrot slices. Food Research International. 4: 111-117.
[8] Kwok, B.H.L. Hu, C. Durance, T. Kitts, D. D. (2004, May). Dehydration techniques affect phytochemical contents and free radical scavenging activities of Saskatoon berries (Amelanchier alnifolia Nutt.). Food Research International. 69(3): S122-126.
[9] Rawson, A. Tiwari, B. K. Tuohy, M. G. O’Donnell, C. P. Brunton, N. (2011, September). Effect of ultrasound and blanching pretreatments on polyacetylene and carotenoid content of hot air and freeze dried carrot discs. Ultrasonics Sonochemistry. 18(5): 1172-1179.
[10] Krokida, M. K. Oreopoulou, V. Maroulis, Z. B. Marinos-Kouris, D. (2001, May). Color changes during deep fat frying. Journal of Food Engineering. 48: 219-225.
[11] Abano, E. E., Ma H., Qu W.and Teye E. (2011, May). Modeling pre-treatments effect on drying kinetics of garlic (Allium sativum L.) slices in a convective hot air dryer. 4 African of Journal Food Science. 5(7). 425–435.
[12] Luna-Guzman, I. Barrett, D.M. (2000, May). Comparison of calcium chloride and calcium lactate effectiveness in maintaining shelf stability and quality of fresh cut Cantaloupes. Postharvest Biology and Technology. 19: 61-72.
[13] Ediriweera, S. Abeywickrama, K. Latifah, M. (2012, December). Effect of pretreatments on the quality of minimally processed pineapple stored in polystyrene packages. Journal of Biological Sciences. 41(2): 151-155.
[14] Sra, S. K. Sandhu, K. S. Ahluwalia, P. (2011, November). Effect of processing parameters on physico-chemical and culinary quality of dried carrot slices. Journal of Food Science and Technology. 48(2):159-166.
[15] Sajid, M. Mukhtar, M. Rab, A. Shah, S.T. Jan, I. (2014, March). Influence of Calcium Chloride (CaCl2) on fruit quality of pare (pyrus communis) cv.le conte during storage. Journal of Agricultural Science 51: 113-121.
[16] Poovaiah, B.W. (1986, May). Role of calcium in prolonging storage life of fruit and vegetables. Food Technology. 40: 86-89.
[17] Vega-Galvez, A. Di Scala, K. Rodrıguez, K. (2009, December). Effect of airdrying temperature on physico-chemical properties, antioxidant capacity, colour and total phenolic content of red pepper (Capsicum annum, L. var. Hungarian). Food Chemistry. 117: 647-653.
[18] Rico, D. Martin-Diana, A.B. Barat, J.B. Barry-Ryan, C. (2007, July). Extending and measuring the quality of fresh-cut fruit and vegetables; a review. Trends in Food Science & Technology. 18(7): 373-386.
[19] Kasim, M. U. Kasim, R. (2016, May). The effects of calcium chloride and ascorbic acid treatment on ready-to-use carrot shreds. Journal Life Sciences. 10: 7-15.
[20] Baloch, A. K. Buckle, K. A. Edwards, R. A. (1981, October). Effect of chemical treatments on the stability of carotenoids of dehydrated carrot. Pakistan. Journal of Scientific and Industrial Research. 24: 203-211.
[21] Lewicki, P. P. (1998, September). Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration on plant tissue properties: A review. International Journal of Food Properties. 1(1): 1-22.
[22] Lewicki, P. P. Michaluk, E. (2004, February). Drying of tomato pretreated with calcium. Drying Technology. 22: 1813-1827.
[23] Severini, C. Baiano, A. De Pilli, T. Carbone, B. F. Derossi, A. (2005, June). Combined treatments of blanching and dehydration: study on potato cubes. Journal of Food Engineering. 68(3): 289-296.
[24] Feng, H. Tang, J. (1998, July). Microwave finish drying of diced apples in a spouted bed. Journal of Food Science. 63(4): 679-683.
[25] Drouzas, A. E. Schubert, H. (1996, May). Microwave application in vacuum drying of fruits. Journal of Food Engineering. 28: 203-209.
[26] Huang, L. L. Zhang, M. Yan, W. Q. Mujumdar, A. S. Sun, D. F. (2009, May). Effect of coating on post-drying of freeze-dried strawberry pieces. Journal of Food Engineering. 92: 107-11.
[27] Pizzacaro, F. Torreggiani, D. Gilardi, G. (1993, February). Inhibition of apple polyphenoloxidase (PPO) by ascorbic acid, citric acid and sodium chloride. Journal of Food Processing and Preservation. 17: 21-30.

Downloads

Published

2020-07-01

How to Cite

เทพนวล ร. ., เรืองวัชรินทร อ. ., จันทโร พ. ., เจือมณี อ. ., & ทวีโรจนการ ศ. . (2020). ผลของการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง (EFFECT OF PRETREATMENTS ON THE QUALITY OF DEHYDRATED PARKIA SPECIOSE). Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(23, January-June), 103–113. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/241316