การตรวจหาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze.) PHYSICOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THAO YAI MOM (TACCA LEONTOPETALOIDES (L.) KUNTZE.) EXTRACTS

Authors

  • ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล Srinakharinwirot University
  • อานนท์ เรียงหมู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Keywords:

Thao Yai Mom, Phenolic, Tannin, Flavonoid, Antimicrobial activity

Abstract

          Phytochemical screening of Thao Yai Mom (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) indicated that its flour extracts contained alkaloids, saponins, flavonoids and tannins. These compounds except alkaloids were also found in the peel extracts. The ferric chloride test could not detect phenolic in both extracts. Total phenolic contents of the flour and peel extracts determined by Folin-Ciocalteu colorimetric method were 2.70 and 8.11 mg GAE/g dry sample, respectively. Tannins were evaluated at 2.62 and 8.68 mg TAE/g dry sample of flour and peel, respectively. Whereas total flavonoid content of the peel extracts was 20.79 mg QE/g dry sample, which was about 26 times higher than that of the flour extracts (0.79 mg QE/g dry sample). The significant microbial growth inhibition, tested with broth dilution method, by the peel extracts were observed for Candida lipolytica at 99.70%, Bacillus subtilis at 76.58%, Enterococcus faecalis TISTR 379 at 72.79%, Staphylococcus aureus at 69.23% and Salmonella sp. at 56.92%. Other gram-negative bacteria, Pseudomonas fluorescens TISTR 904 and Escherichia coli showed much more resistant to the peel extracts than Salmonella sp. The flour extracts possessed less potential antimicrobial activity than the peel extracts and gave significant inhibition only on C. lipolytica at 45.86% and E. faecalis TISTR 379 at 13.55%. The MIC test of peel extracts indicated that S. aureus was the most sensitive microorganism giving the lowest MIC value (12.5 mg/ml) followed by E. faecalis TISTR 379 and C. lipolytica (25 mg/ml) and B. subtilis (50 mg/ml), respectively. Gram-negative Salmonella sp. was observed less sensitive to the extracts with the highest MIC value (100 mg/ml). This study gave evidence that Thao Yai Mom might be applicable as natural source of antimicrobial agent.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Thaman, R.R. (2016). Atoll Research Bulletin. Washington DC: Smithsonian Institution Scholarly Press.
[2] Bosha, J.A.; Anaga, A.O., & Asuzu, I.U. (2015, January). Chemical composition of the marc of a wild tropical plant Tacca involucrata (Schumach and Thonn, 1827). Food and Nutrition Sciences, 6(1), 135-140.
[3] Caddick, L.R.; Rudall, P.J.; Wilkin, P.; Hedderson, T.A.J., & Chase, M.W. (2002, March). Phylogenetics of Dioscoreales based on combined analyses of morphological and molecular data. Botanical Journal of the Linnean Society, 138(2), 123-144.
[4] Jagtap, S., & Satpute, R. (2014, January). Phytochemical screening and antioxidant activity of tuber extracts of Tacca pinnatifida. International Journal of Recent Trends in Science and Technology, 9(3), 389-396.
[5] Ubwa, S.T.; Anhwange, B.A., & Chia, J.T. (2011, October). Chemical analysis of Tacca leontopetaloides peels. American Journal of Food Technology, 6(10), 932-938.
[6] Kelmanson, J. E.; Jäger, A.K., & van Staden, J. (2000, March). Zulu medicinal plants with antibacterial activity. Journal of Ethnopharmacology, 69(3), 241-246.
[7] Sonibare, M.A., & Abegunde, R.B. (2012, March). In vitro antimicrobial and antioxidant analysis of Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax and Dioscorea hirtiflora (Linn.) and their bioactive metabolites from Nigeria. Journal of Applied Biosciences, 51, 3583-3590.
[8] Farombi, E.O.; Britton, G., & Emerole, G.O. (2000, July). Evaluation of the antioxidant and partial characterisation of extracts from browned yam flour diet. Food Research International, 33(6), 493-499.
[9] Ndouyang, C.J.; Njintang, N.Y.; Facho, B.; Scher, J., & Mbofung, C.M.F. (2015, January). Effect of processing method on the antinutrient content of Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze flour. British Journal of Applied Science & Technology, 5(3), 258-269.
[10] Godghate, A.; Sawant, R., & Sutar, A. (2012). Phytochemical analysis of ethanolic extract of roots of Carrisa carandus Linn. Rasayan Journal of Chemistry, 5(4), 456-459.
[11] Sonam, M.; Singh, R.P., & Pooja, S. (2017). Phytochemical Screening and TLC Profiling of Various Extracts of Reinwardtia indica. International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research, 9(4), 523-527.
[12] Yi, B.; Hu, L.; Mei, W.; Zhou, K.; Wang, H.; Luo, Y.; Wei, X., & Dai, H. (2011, December). Antioxidant phenolic compounds of cassava (Manihot esculenta) from Hainan. Molecules, 16(12), 10157-10167.
[13] Mailoa, M.N.; Mahendradatta, M.; Laga, A., & Djide, N. (2014, January). Antimicrobial activities of tannins extract from guava leaves (Psidium guajava L.) on pathogens microbial. International Journal of Scientific & Technology Research, 3(1), 236-241.
[14] Li, Y.; Ma, D.; Sun, D.; Wang, C.; Zhang, J.; Xie, Y., & Guo, T. (2015, August). Total phenolic, flavonoid content, and antioxidant activity of flour, noodles, and steamed bread made from different colored wheat grains by three milling methods. The Crop Journal, 3(4), 328-334.
[15] Habila, J.D.; Bello, I.A.; Dzikwe, A.A.; Ladan, Z., & Sabiu, M. (2011). Comparative evaluation of phytochemicals, antioxidant and antimicrobial activity of four medicinal plants native to Northern Nigeria. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(5), 537-543.
[16] Hans-Walter, H., & Piechulla, B. (2011). Plant Biochemistry. 4th ed. San Diego: Academic Press.
[17] Trugo, L.C.; von Baer, D., & von Baer, E. (2003). Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. 2nd ed. Oxford: Academic Press.
[18] Borokini, I., & Ayodele, A. (2012, January). Phytochemical screening of Tacca Leontopetaloides (L.) Kuntze collected from four geographical locations in Nigeria. Indian Journal of Medical Biochemistry, 2(4), 97-102.
[19] Jagtap, S., & Satpute, R. (2015). Phytochemical screening, antioxidant, antimicrobial and quantitative multi-elemental analysis of Peristylus densus (Lindl.) Santapau and Kapadia. Journal of Academia and Industrial Research, 3(10), 511-519.
[20] Soloway, S., & Wilen, S.H. (1952, June). Improved ferric chloride test for phenols. Analytical Chemistry, 24(6), 979-983.
[21] MacWilliam, I.C., & Wenn, R.V. (1972, July-August). Interpretation of colour tests for polyphenols and melanoidins. Journal of The Institute of Brewing, 78(4), 309-309.
[22] Cowan, M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbiology Reviews, 12, 564- 582.
[23] Maddox, C.E.; Laur, L.M., & Tian, L. (2010, January). Antibacterial activity of phenolic compounds against the phytopathogen Xylella fastidiosa. Current Microbiology, 60(1), 53-58.
[24] Vu, Q.T.H.; Le, P.T.K.; Vo, H.P.H.; Nguyen, T.T., & Nguyen, T.K.M. (2017, September). Characteristics of Tacca leontopetaloides L. Kuntze collected from an Giang in Vietnam. AIP Conference Proceedings. Retrieved January 9, 2019, from https://www.researchgate.net/publication/319865480_Characteristics_of_Tacca_leontopetaloides_L_Kuntze_collected_from_An_Giang_in_Vietnam
[25] Ogbonna, A.I.; Adepoju, S.O.; Ogbonna, C.I.C.; Yakubu, T.; Itelima, J.U., & Dajin, V.Y. (2017, January). Root tuber of Tacca leontopetaloides L. (kunze) for food and nutritional security. Microbiology: Current Research, 1(1), 5-11.
[26] Moreno, S.; Scheyer, T.; Romano, C.S., & Vojnov, A.A. (2006, February). Antioxidant and antimicrobial activities of rosemary extracts linked to their polyphenol composition. Free Radical Research, 40(2), 223-231.
[27] Cetin-Karaca, H. (2011). Evaluation of natural antimicrobial phenolic compounds against foodborne pathogens. Thesis, M.S. (College of Agriculture). Kentucky: Graduate school University of Kentucky.
[28] Wu, Y; Bai, J,: Zhong, K.; Huang, Y.; Qi, H.; Jiang, Y., & Gao, H. (2016). Antibacterial activity and membrane-disruptive mechanism of 3-p-trans-coumaroyl-2-hydroxyquinic acid, a novel phenolic compound from pine needles of cedrus deodara, against Staphylococcus aureus. Molecules, 21,
1-12.
[29] Latté, K.P., & Kolodziej, H. (2000). Antifungal effects of hydrolysable tannins and related compounds on dermatophytes, mould fungi and yeasts. Zeitschrift fur Naturforschung C, 55(5-6), 467-72.
[30] Teodoro, G.R.; Ellepola, K.; Seneviratne, C.J., & Koga-Ito, C.Y. (2015). Potential use of phenolic acids as anti-candida agents: a review. Frontiers in Microbiology, 6, 1-10.
[31] Poonia, S.; Singh, T.S., & Tsering, D.C. (2014, July). Antibiotic Susceptibility Profile of bacteria isolated from natural sources of water from rural areas of east Sikkim. Indian Journal of Community Medicine, 39(3), 156-160.
[32] Adeosun, O.M.; Arotupin, D.J.; Toba, O.A., & Adebayo, A.A. (2016, January-February). Antibacterial activities and phytochemical properties of extracts of Dioscorea bulbifera Linn (Air Potatoe) tubers and peels against some pathogenic bacteria. The Journal of Phytopharmacology, 5(1), 20-26.
[33] Akiyama, H.; Fujii, K.; Yamasaki, O.; Oono, T., & Iwatsuki, K. (2001, October). Antibacterial action of several tannins against Staphylococcus aureus. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 48(4), 487-491.
[34] Amarowicz, R.; Dykes, G.A., & Pegg, R.B. (2008, February). Antibacterial activity of tannin constituents from Phaseolus vulgaris, Fagoypyrum esculentum, Corylus avellana and Juglans nigra. Fitoterapia, 79(3), 217-219.
[35] Fiori, G.M.L.; Fachin, A.L.; Correa, V.S.C.; Bertoni, B.W.; Giuliatti, S.; Amui, S.F.; França, S.C., & Pereira, A.M.S. (2013, November). Antimicrobial activity and rates of tannins in Stryphnodendron adstringens Mart. accessions collected in the Brazilian Cerrado. American Journal of Political
Science, 4(11), 2193-2198.
[36] Joseph, N.; Mirelle, A.F.R.; Matchawe, C.; Patrice, D.N., & Josaphat, N. (2016, July-August). Evaluation of the antimicrobial activity of tannin extracted from the barks of Erythrophleum guineensis (Caesalpiniaceae). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 5(4), 287-291.
[37] Wafa, N.; Sofiane, G., & Mouhamed, K. (2016, May-June). The antioxidant and antimicrobial activities of flavonoids and tannins extracted from Phlomis bovei De Noé. European Journal of Experimental Biology, 6(3), 55-61.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

วัชรเทวินทร์กุล ญ. ., & เรียงหมู่ อ. . (2021). การตรวจหาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze.) PHYSICOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THAO YAI MOM (TACCA LEONTOPETALOIDES (L.) KUNTZE.) EXTRACTS. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 23–35. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243093