การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบแบบหลายขั้นตอนกรณีที่มีการซ่อมแซม ภายใต้การแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION

Authors

  • วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Keywords:

Fuzzy system reliability, Repairable multi-state system, Weibull distribution, Vagueness coefficient

Abstract

          The purpose of this research is to present a method for analyzing the system reliability of the repairable multi-state system (RMSS) which the failure rate and repair rate are Weibull distribution with uncertain time. The vagueness coefficient with a triangular membership function is used to analyze the appropriate function of failure rate and repair rate for RMSS problems. The results showed that RMSS model had the most appropriate fuzzy system reliability when the failure rate and the repair rate of each state in the system are decreasing function under fuzzy Weibull distribution.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information Control, 8, 338-353.
[2] Wu, H.C. (1997). Fuzzy Reliability Analysis Based on Closed Fuzzy Numbers. Information Sciences,103, 135-159.
[3] Li, B., Zhu, M., & Xu, K. (2000). A Practical Engineering Method for Fuzzy Reliability Analysis of Mechanical Structures. Reliability Engineering & System Safety, 67(3), 311-315.
[4] Kuo, W., & Zuo, M.J. (2003). Optimal Reliability Modeling: Principles and Applications. 1st ed. New York. John Wiley and Sons, Inc. pp. 581-592.
[5] Levitin, G., Lisnianski, A., & Ben-Haim, H. (1998). Redundancy Optimization for Series-Parallel Multi State Systems. IEEE Transactions on Reliability, 47(2), 165-172.
[6] Ramirez-Marquez, J.E., & Coit, D.W. (2004). A Heuristic for Solving the Redundancy Allocation Problem for Multi-State Series-Parallel Systems. Reliability Engineering and System Safety, 83(3), 341-349.
[7] Tian, Z., & Zuo, M.J. (2006). Redundancy Allocation for Multi-State Systems Using Physical Programming and Genetic Algorithms. Reliability Engineering and System Safety, 91(9), 1049-1056.
[8] Liu, P.X., Zuo, M.J., & Meng, Q.H. (2003). Using Neural Network Function Approximation for Optimal Design of Continuous-State Parallel-Series Systems. Computer Operation Research, 30(3), 339-352.
[9] Lisnianski, A. (2007). Extended Block Diagram Method for Multi-State System Reliability Assessment. Reliability Engineering & System Safety, 92(12), 1601-1607.
[10] Tian, Z., Levitin, G., & Zuo, M.J. (2009). A Joint Reliability-Redundancy Optimization Approach for Multi-State Series-Parallel Systems. Reliability Engineering and System Safety, 94, 1568-1576.
[11] Chellappan, C., & Vijayalakshmi, G. (2010). Dependability Analysis of Hybrid Redundancy SystemsUsing Fuzzy Approach. International Journal of reliability, Quality and Safety Engineering, 17(4), 331-350.
[12] Liu, Y., & Huang, H.Z. (2010). Reliability Assessment for Fuzzy Multi-State Systems. International Journal of Systems Science, 41(4), 365-379.
[13] Lisnianki, A., & Levitin, G. (2003). Multi-State System Reliability Assessment Optimization Application. 1st ed. Singapore. World Scientific. pp. 102-134.
[14] Bamrungsetthapong. W., & Pongpullponsak, A. (2014). Parameter Interval Estimation of System Reliability for Repairable Multistate Series-Parallel System with Fuzzy Data. The Scientific World Journal. Retried October 13, 2018, from https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014
/275374/
[15] Bamrungsetthapong. W., & Pongpullponsak, A. (2015). System reliability for non-repairable multi-state series-parallel system using fuzzy Bayesian inference based on prior interval probabilities. International Journal of General Systems, 44(4), 442-456.
[16] Zdenek Karpısek, Petr Stepanek, & Petr Jurak. (2010). Weibull Fuzzy Probability Distribution for Reliability of Concrete Structures. Engineering Mechanics, 17(5), 363-372.

Downloads

Published

2021-01-13

How to Cite

บำรุงเศรษฐพงษ์ ว. ., & ฉลองรัตนสกุล ป. . (2021). การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบแบบหลายขั้นตอนกรณีที่มีการซ่อมแซม ภายใต้การแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION. Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology, 12(24, July-December), 109–119. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/article/view/243105