ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของน้ำนมข้าวโพดหวานชนิดสเตอริไลส์

Main Article Content

Nutthamon Promthep

Abstract

The objective of this research was to investigate the effect of carrageenan content on the physical, chemical and sensory properties of sweet corn milk sterilized at 115°C for 15 min. In addition, total phenolic content (TPC) and total flavonoid content (TFC) of final product were determined along with antioxidant activities which were assessed by DPPH and FRAP assays. Four different levels of carrageenan added to the product were 0, 0.05, 0.1, and 0.2% respectively. The results showed that increasing carrageenan content significantly increased the viscosity of the product (p<0.05) and decreased the values of a* and L* (p<0.05). However, carrageenan addition had no effect on the pH changes of the product at all levels studied. The sterilized sweet corn milk added with 0.1% carrageenan received the most overall acceptance score (7.1 out of 9). After sterilization, TPC, TFC and FRAP values of the final product were significantly decreased whereas DPPH value significantly increased (p<0.05) after being sterilized. Our findings demonstrated that addition of carrageenan to sweet corn milk affects both physical and sensory properties. Furthermore, sterilization affected the bioactive compounds and their antioxidant activities. Therefore, the levels of carrageenan added to the product and process optimization is necessary to achieve a high quality product with improved health benefits. 

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

จุฑามาศ ถิรสาโรช และเฉลิมพล ถนอมวงค์. (2558). การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากข้าวหอมนิล. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 43 (3), 395-402.

นิธิยา รัตนาปนนท์. (2549). เคมีอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

นงเยาว์ ชูสุข และจันทิมา ภูงามเงิน. (2552). การใช้สารเพิ่มความคงตัวบางชนิดในการพัฒนาสูตรไอศกรีม หวานเย็นรสนมข้าวโพด. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 20 (1), 106-114.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2556 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556. คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 356 เล่ม130 ตอนพิเศษ 87ง วันที่ 24 กรกฎาคม 2556.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 2556 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556. คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 364 ล่ม 130 ตอนพิเศษ 148 ง วันที่ 31 ตุลาคม 2556.

พวงชมพู หงษ์ชัย และวรรณวิสา บุญชู. (2558). ผลของสารให้ความคงตัวต่อสมบัติทางกายภาพและ สมบัติทางเคมีของไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 46 (3)(พิเศษ), 405-408.

มนภัทร องค์สรณะคม, สุวรรณา สุภิมารส และนินนาท ชินประหัษฐ์. (2552). การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบ นมจากแมคาเดเมียสกัดน้ำมัน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12. หน้า 1534-1544.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. (2546). น้ำนมข้าวโพด. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก http://tcps.tisi.go.th.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ. (2560). สารต้านออกซิเดชั่นในอาหาร พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2560). การผลิตสินค้าเกษตรข้าวโพดหวาน. สืบค้นจาก http://www.oae.go.th.

A.O.A.C. (2000). Official method of analysis 15th ed., Association of Official Analytical Chemist.

Bacchetti, T., Masciangelo, S., Micheletti, A., & Ferretti, G. (2013). Carotenoids, Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Five Local Italian Corn (Zea Mays L.) Kernels. Journal of Nutrition & Food Sciences, 03 (06). https://doi.org/10.4172/2155-9600.1000237

Das, A. K., & Singh, V. (2016). Antioxidative free and bound phenolic constituents in botanical fractions of Indian specialty maize (Zea mays L.) genotypes. Food Chemistry, 201, 298-306. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.099

Ifediba, D. I., & Nwabueze, T. U. (2018). Proximate composition and physicochemical properties of african breadfruit-corn milk. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies, 5 (2), 202-209.

Katore & Vijay, D. (2014). Studies on physico-chemical properties of sweet corn milk. Vasantrao Naik Marathwada Agricultural University, Parbhani.

Kolapo AL. and Oladimeji GR. (2008). Production and quality evaluation of Soy-corn milk. Journal of Applied Biosciences, 1 (2), 40-45.

Kubola, J., & Siriamornpun, S. (2008). Phenolic contents and antioxidant activities of bitter gourd (Momordica charantia L.) leaf, stem and fruit fraction extracts in vitro. Elsevier, 110 (4), 881-890. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.02.076

Marta, H., Suryadi, E., & Ruswandi, D. (2017). Chemical Composition and Genetics of Indonesian

Maize Hybrids. American Journal of Food Technology, 12 (2), 116-123. https://doi.org/10.3923/ ajft.2017.116.123

Pokorny, J., Yanishlieva, N. & Gordon, M. (2001). Antioxidant in Food Applications. Woodhead Publishing, Cambridge., pp. 140-152.

Prasanthi, P. S., Naveena, N., Vishnuvardhana Rao, M., & Bhaskarachary, K. (2017). Compositional variability of nutrients and phytochemicals in corn after processing. Journal of Food Science and Technology, 54 (5), 1080-1090. https://doi.org/10.1007/s13197-017-2547-2

Shah T.R., Prasad K. and Kumar P. (2016). Maize -A potential source of human nutrition and health: A review. Rouf Shah et al., Cogent Food & Agriculture (2016), 2: 1166995

Trisnawati, C. Y., Srianta, I., & Marsono, Y. (2013). Effect of corn varieties on the characteristics

of soycorn milk. International Food Research Journal, 20 (3), 1187–1190.

USDA National Nutrient data base. (2561). Corn nutrition. สืบค้นจาก www.ndb.nal.usda.gov. (Vijay D. Elkar and Vijay G. Mete, 2014)

Wanyo, P., Siriamornpun, S., Meeso, N. (2011). Improvement of quality and antioxidant properties of dried mulberry leaves with combined far-infared radiation and air convection in Thai tea process. Food Bioprod, 89, 22-30.

Zhang, R., Huang, L., Deng, Y., Chi, J., Zhang, Y., Wei, Z., & Zhang, M. (2017). Phenolic content

and antioxidant activity of eight representative sweet corn varieties grown in South China. International Journal of Food Properties, 20 (12), 3043–3055. https://doi.org/10.1080/10942912. 2016.1270964