ทฤษฎีรหัสบนจำนวน c-Jacobsthal

สมคิด อินเทพ, บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว

1-10

ความสูญเสียเชิงคุณภาพของอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยชนิดสับท่อน

กันญา โกสุมภ์, เกียรติสุดา สุวรรณปา, วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง

26-36

pq-Continuous Mappings and pq-Homeomorphisms

สัจจารักษ์ ลาดสูงเนิน

61-73