การจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

Main Article Content

Prayad Sangngam

Abstract

The objective of this research is to compare the methods of asset allocations in six retirement mutual funds and long-term equity funds, namely IN-RMF, BFLRMF, PRINCIPAL-AARMF, SCBLT1, CG-LTF and KFLTF50. The four investment allocation methods consist of equal allocation, parity risk allocation, minimum variance allocation and Markowitz’s allocation methods.     The criteria for comparison are the risk, mean of returns and Sharpe ratio. The results found that the risks from the 4 allocation methods was significantly different under a significance level of 0.01. The method provides the lowest risk is the minimum risk allocation method. The method with the highest risk is the equal allocation method. The Markowitz allocation method has the highest Sharpe ratio. After that, it is the equal allocation; parity risk allocation and minimum risk allocation corresponding to the percentage of average annualized returns are 9.00080, 7.21210, 5.46170 and 2.55320, respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงการคลัง. (2563). หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน”. สืบค้น 26 มีนาคม 2564, เข้าถึงจาก https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/SalestoIndividuals/Documents/Prospectus-SBST63.pdf.

โกเมน จรัญกุล. (2545). การบริหารความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 36 ปี สพบ, 42, 131-145.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2561ก). RMF คืออะไร. สืบค้น 26 มีนาคม 2564, เข้าถึงจาก https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content09.pdf.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2561ข). LTF คืออะไร. สืบค้น 26 มีนาคม 2564, เข้าถึงจาก https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content08.pdf.

สุพรรษา ลอรี่ และธีราลักษณ์ สัจจะวาที. (2563). การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการเลือกหลักทรัพย์และด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ในประเทศไทย. สุทธิปริทัศน์, 34 (110), 38-50.

Anderson, R. M., Stephen W. B., and Lisa R. G. (2012) Will My Risk Parity Strategy Outperform?, Financial Analysts Journal, 68, 75–93. https://doi.org/10.2469/faj.v68.n6.7

Benartzi, S., and Richard H. T. (2001). Naive diversification strategies in defined contribution saving plans, The American Economic Review, 91, 79–98. http://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer91.1.79

Markowitz, H. M. (1964). Capital Asset Pricing: A Theory of Market Equilibrium under Condition of Risk. USA: American Finance Association.

Sharpe, W. F. (1990). Investments (4thed.). New Jersey: Prentice Hall.