การถ่ายทอดสัญญาณเวลาและความถี่ด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากล

Main Article Content

ทยาทิพย์ ทองตัน

บทคัดย่อ

การกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยระบบดาวเทียมนำทางสากลอาศัยการวัดช่วงเวลาที่เดินทางจากดาวเทียมนำทางมายังเครื่องรับสัญญาณบนพื้นโลกโดยค่าความเที่ยงของพิกัดนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสิทธิภาพของนาฬิกาอะตอมที่บนดาวเทียมและการหาค่าความแตกต่างของการประสานเวลาที่เครื่องรับที่ระดับนาโนวินาที ดังนั้นระบบเวลาจึงเป็นส่วนที่สำคัญของการทำงานของระบบดาวเทียมนำทางสากล แต่ในทางกลับกันนั้น ระบบดาวเทียมนำทางสากลจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเทียบสัญญาณเวลาและความถี่ระหว่างนาฬิกาอะตอมด้วยกันโดยใช้วัดและเปรียบเทียบสัญญาณเวลาและความถี่ในงานมาตรวิทยา รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในเรื่องการระบุพิกัดและกำหนดพื้นหลักฐานด้านยีออเดซี่อีกด้วย บทความนี้อธิบายถึงหลักการทำงาน วิธีการรับสัญญาณ การประมวลผลการวัด และผลการเปรียบเทียบสัญญาณจากนาฬิกาอะตอมซีเซียมที่ใช้สำหรับการกำหนดนิยามวินาทีในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ การกำหนดเวลาสากลร่วมระหว่างประเทศ และการกำหนดเวลามาตรฐานประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

BIPM. (9 February 2021). Time. [Online] Available: https://www.bipm.org/en/bipm/tai/

BIPM. (9 February 2021). BIPM Time Department Database. [Online] Available: https://webtai.bipm.org/database/

E.D. Kaplan and C.J. Hegarty (Editors), Understanding GPS principles and applications, second edition, Artech house, London, 2006.

IGS. (6 January 2021). FTP + HTTPS ACCESS, Orbit and Station and satellite clock products. [Online] Available: https://www.igs.org/ftp-https-access/

IGS. (9 February 2021). GNSS data center. [Online] Available: https://igs.bkg.bund.de/dataandproducts/browse

N. Pothikunkupatarak, T.Thongtan and C. Satirapod, “Estimations of GNSS receiver internal delay using precise point positioning algorithm,” Journal of Applied Geodesy, September 2018.

NASA. (4 January 2021). CDDIS: NASA's Archive of Space Geodesy Data. GNSS product holdings. [Online] Available: https://cddis.nasa.gov/Data_and_Derived_Products/GNSS/GNSS_product_holdings.html

NRCan. (4 January 2021). Precise Point Positioning. Canadian Spatial Reference System Precise Point Positioning (CSRS-PPP) service. [Online] Available: https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php

P. J. Teunissen and O. Montenbruck, Carrier Phase Integer Ambiguity Resolution, Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems (Springer Handbooks), Switzerland, Springer, 2017, p. 1327.

P. J. Teunissen and O. Montenbruck, Surveying, Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems (Springer Handbooks), Switzerland, Springer, 2017, p. 1327.