การสเกลพอดแกนแนวนอนด้วยปฏิทินออนไลน์สำหรับคูเบอร์เนติส

Main Article Content

สิทธินนท์ ศรีสวัสดิ์
ทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

บทคัดย่อ

คูเบอร์เนติสเป็นซอฟต์แวร์แจกจ่ายฟรีใช้สำหรับบริหารจัดการคอนเทนเนอร์หรือพอด โดยมีคุณสมบัติรองรับความต้องการพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตามในส่วนเพิ่ม-ลดจำนวนพอดแบบอัตโนมัติตามขั้นตอนวิธีการสเกลพอดแกนแนวนอนนั้นมีการตอบสนองช้า ความล่าช้าเกิดจากระบบรอปริมาณโหลดปรากฏแล้วจึงเพิ่มปริมาณทรัพยากร งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบคูเบอร์เนติสให้มีคุณสมบัติจัดเตรียมพอดได้ล่วงหน้าผ่านระบบปฏิทินออนไลน์ ซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติอ่านกำหนดการจากปฏิทินออนไลน์และส่งข้อมูลควบคุมทรัพยากรคูเบอร์เนติสผ่านโพรโทคอลเอ็มคิวทีที อันประกอบด้วยจำนวนผู้ใช้และกำหนดวันนัดหมาย เมื่อระบบได้รับข้อมูลจะทำการขยายพอดโดยอัตโนมัติตามกำหนดนัดหมายของปฏิทินออนไลน์ จากการทดลองพบว่าเมื่อถึงกำหนดนัดหมายแล้วระบบจะเริ่มสร้างพอดโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาน้อยกว่า 10 นาที

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

N. Nguyen and T. Kim, “Toward Highly Scalable Load Balancing in Kubernetes Clusters,” in IEEE Communications Magazine, Vol. 58, no. 7, pp. 78-83, July 2020.

C. Zheng, N. Kremer-Herman, T. Shaffer and D. Thain, “Autoscaling high-throughput workloads on container orchestrators,” in 2020 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER), pp. 142- 152, Sep 2020.

Google. (12 September 2020). Google calendar.[Online] Available : https://www.google.com/calendar/about/

E. Truyen, D. V. Landuyt, D. Preuveneers, B. Lagaisse and W. Joosen, A comprehensive feature comparison study of open-source container orchestration frameworks, Feb 2020.

T. T. Nguyen, Y. J. Yeom, T. Kim, D. H. Park and S. Kim, “Horizontal Pod Autoscaling in Kubernetes for Elastic Container Orchestration,” Sensors (Switzerland), Vol. 20, no. 16, pp. 1–18, Aug 2020.

M. Tamiru, J. Tordsson, E. Elmroth and G. Pierre, “An Experimental Evaluation of the Kubernetes Cluster Autoscaler in the Cloud,” in CloudCom 2020 - 12th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, pp.1-9, Dec 2020.

สนิธพรรณ จิตตั้งสมบูรณ์ และ มฑุปายาส ทองมาก. “ปัจจัย ที่สง่ ผลต่อความตั้งใจใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ DevOps,” จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 40(158), 53-110, 2561.

T. Nguyen, Y. Yeom, T. Kim, D. Park and S. Kim, “Horizontal Pod Autoscaling in Kubernetes for Elastic Container Orchestration,” Sensors (Basel), Vol. 20, no. 16, pp. 4621, Aug 2020.

N. Sukhija and E. Bautista, “Towards a framework for monitoring and analyzing high performance computing environments using kubernetes and prometheus,” in 2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence Computing, Advanced Trusted Computing, Scalable Computing Communications, Cloud Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation (SmartWorld/SCALCOM/UIC/ ATC/CBDCom/IOP/SCI), pp. 257-262, Aug 2019.

Q. Wu, J. Yu, L. Lu, S. Qian and G. Xue, “Dynamically adjusting scale of a kubernetes cluster under qos guarantee,” in 2019 IEEE 25th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS), pp. 193-200, Dec 2019.

M. Song, C. Zhang and E. Haihong, “An auto scaling system for api gateway based on kubernetes,” In 2018 IEEE 9th International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), pp. 109-112, Nov 2018.

IFTTT. (9 December 2020). Ifttt helps every thing work better together. [Online] Available : https://ifttt.com/

Adafruit. (10 December 2020). Welcome to adafruit io. [Online] Available : https://io.adafruit.com/

R. A. Light, “Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol,” The Journal of Open Source Software, Vol. 2, no. 13, pp. 265, 2017.

T. K. Authors. (11 December 2020). Horizontal pod autoscaler walkthrough | kubernetes. [Online] Available : https://kubernetes.io/docs/tasks/run- application/horizontal-pod-autoscale-walkthrough/

The Kubernetes Authors. (17 March 2020). Horizontal pod autoscaler | kubernetes. [Online] Available : https://kubernetes.io/docs/tasks/run- application/horizontal-pod-autoscale