การศึกษาเทคนิคการตรวจจับแบบไม่ทำลายด้วยหัววัดกระแสไหลวน

Main Article Content

สัญญา คูณขาว
อภิชฎา ทองรักษ์
ภรชัย จูอนุวัฒนกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เพื่อการตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าที่ไหลบนตัวนำอันเนื่องจากรอยร้าวบนแผ่นโลหะตัวนำที่ไม่สามารถมองเห็นได้ กระแสเอ็ดดี้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลวนเป็นวงกลมที่มีการเหนี่ยวนำในตัวนำด้วยสนามแม่เหล็กสลับ วิธีการดังกล่าวเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน โดยอาศัยหลักการของไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่กระทำกับพื้นผิวโลหะ โดยกระแสไหลวนก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับสนามแม่เหล็กที่มากระทำ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงทำการออกแบบหัววัดที่มีโครงสร้างของขดลวดเหนี่ยวนำเพื่อกระตุ้นสนามแม่เหล็กและขดลวดตรวจจับ เมื่อกระแสไหลวนได้ไหลผ่านรอยร้าวบนพื้นผิวของแผ่นโลหะจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำกับขดลวดเหนี่ยวนำที่ประกอบเข้ากับวงจรแมกซ์เวลบริดจ์ในการตรวจจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกระแสสลับที่ส่งผลต่อค่าการอิมพิแดนซ์ของขดลวดเหนี่ยวนำ ยิ่งไปกว่านั้นการตรวจจับสัญญาณกระแสสลับด้วยการใช้ขดลวดหัววัดสนามแม่เหล็กที่ออกแบบวัดขนานใกล้กับผิวหน้าของแผ่นโลหะที่มีช่องเปิด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

J. García-Martín , J. Gómez-Gil and E. Vázquez-Sánchez “Non-Destructive Techniques Based on Eddy Current Testing,”Sensors.,pp.2525–2565,2011.

L. Tian, Y. Cheng, C. Yin, X. Huang, B. Zhang, and L. Bai,“Data-Driven Method for the Measurement of Thickness /Depth Using Pulsed Eddy Current,”Sensors and Materials., Vol. 29, No.9,pp.1325–1338,2017.

L. S.Rosado, T. G. Santos, P. M. Ramos, P. Vilaça, M. Piedade,”A new dual driver planar eddy current probe with dynamically controlled induction pattern,” NDT&E International,Vol.70,pp.29–37,2015.

R. Grimberg, L. Udpa, A. Savin, R. Steigmann, V. Palihovici, S.S. Udpa “2D Eddy current sensor array,” NDT&E International.,Vol.39,pp.264–271,2006.

H. Huang,N. Sakurai,T. Takagi,T. Uchimoto “Design of an eddy-current array probe for crack sizing in steam generator tubes.”NDT&E International, Vol.36,pp.515–522,2003.

C. Liu, Y. Dong. “Resonant enhancement of a passive coil-capacitance loop in eddy current sensing path.”Measurement,Vol.45,pp.622–626,2012.

S. Bennoud,M. Zergoug,“Simulation of Cracks Detection in Tubes by Eddy Current Testing,” Int. Jnl. of Multiphysics Volume 10 · No.4 pp.417-426, 2016.