เผยแพร่แล้ว: 2023-12-22

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบยานยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้า

วิรุณ โมนะตระกูล, ชลดา ยอดยิ่ง, สมสุข ไตรศุภกิตติ, ติณห์ บุญมี, จอมทรัพย์ วรนาวิน, กันตพงษ์ แข้โส

87-102