Contact

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือตอบรับวารสาร
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"
ที่อยู่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-020-227 มือถือ : 089-355-3244
อีเมล์ : journalitmi@gmail.com
URL: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Phone 0819745464

Support Contact

ดร.กาญจนา ดงสงคราม
Phone 0893553244