Contact

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือตอบรับวารสาร
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม”
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-721-919 มือถือ : 081-320-5207
อีเมล์ : tmrmu2015@rmu.ac.th, rmuict@gmail.com, jitmi@gmail.com
URL: https://it.rmu.ac.th/itm-journal

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
Editor
Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
Phone +6619745464

Support Contact

นายพลวัฒน์ อัฐนาค
Phone 0831467222