Contact

ติดต่อประสานส่งบทความตีพิมพ์หรือตอบรับวารสาร
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"
ที่อยู่ เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-721-919 มือถือ : 082-852-2565
อีเมล์ : journalitmi@gmail.com
URL: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
Editor
Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
Phone 0819745464

Support Contact

ดร.กาญจนา ดงสงคราม
Phone 0828522565