Announcements

ข่าวประกาศ

วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เปลี่ยนชื่อ

2020-05-28

วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็น วารสารวิชาการนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เล่ม ปีที่ 7 เล่มที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป