เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

การเตรียมต้นฉบับ
      ต้นฉบับที่จะส่งต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4  การตั้งหน้ากระดาษขอบด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบด้านขวาและด้านล่าง 1 นิ้ว พิมพ์คอลัมน์เดียว พิมพ์ด้วยอักษร “TH SarabunPSK” ขนาด 14 ใช้อักษรธรรมดาและพิมพ์ชิดขอบทั้งสองข้าง ดังรายละเอียด  แบบฟอร์มการจัดส่งตีพิมพ์บทความ

การส่งต้นฉบับ 
      ผู้เขียนต้องส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Word มาทางระบบจัดการวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal   พร้อมทั้งแนบ แบบนำส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
    ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 3,500 บาท โดยชำระเงินหลังจากกองบรรณาธิการวารสารพิจารณาตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
    บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
        1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
        2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน
        3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการ
ส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน
        4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ บทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

รูปแบบการอ้างอิง
     ผู้วิจัยต้องเขียนการอ้างอิงตาม รูปแบบการอ้างอิง APA V.6  

ติดต่อสอบถาม
     ฝ่ายประสานงานและเผยแพร่ ดร.กาญจนา ดงสงคราม  089-3553244