บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร.อภิชาติ เหล็กดี และ นายจักรี ทำมาน

กองบรรณาธิการบริหาร
     ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม