เจ้าของ               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา             รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                            รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       

บรรณาธิการ                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์       

ผู้ช่วยบรรณาธิการ             ดร.กาญจนา  ดงสงคราม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง                ข้าราชการบำนาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ       ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน       มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  จันทรศิริ      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม