เจ้าของ       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                     รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       

บรรณาธิการ                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์       

ผู้ช่วยบรรณาธิการ       ดร.กาญจนา  ดงสงคราม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง                  ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ       ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน        มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  จันทรศิริ      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม