บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร.กาญจนา  ดงสงคราม

กองบรรณาธิการบริหาร

   ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี                 ข้าราชการบำนาญ
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ       ข้าราชการบำนาญ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน       มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย           สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์            สาขานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี
   ดร.ชนะชัย  อวนวัง                                     สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์                                     สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร                                 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   ดร.วีระพน  ภานุรักษ์                                   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ดร.อภิดา  รุณวาทย์                                    สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   ดร.อภิชาติ  เหล็กดี                                     สาขาการจัดการเทคโนโลยี
   ดร.กฤษดา  หินเธาว์                                    สาขาการจัดการเทคโนโลยี
   ดร.ณัฐพงศ์  พลสยม                                   สาขาการจัดการเทคโนโลยี
   ดร.ปิยศักดิ์  ถีอาสนา                                   สาขาเทคโนโลยีการบริหารจัดการการศึกษา

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)

   ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ข้าราชการบำนาญ
   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี                 สาขาเทคโนโลยีการบริหารจัดการการศึกษา ข้าราชการบำนาญ
   รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์        สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ    สาขาการจัดการเทคโนโลยี ข้าราชการบำนาญ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เกียรติสิน       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  แสนราช               สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  วงค์ตาธรรม      สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  ตั้งวรรณวิทย์     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  สุทธิธารธวัช         สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐา  ภูบุญอบ               สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ดร.ทรงพล  นคเรศเรืองศักดิ์                 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
   ดร.วีรศักดิ์  ฟองเงิน                             สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   ดร.กนิษฐา  อินธิชิต                             สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   ดร.หทัยรัตน์  หอมไกรลาศ                   สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
   ดร.ฉัฐระพี  โพธิ์ปิติกุล                          สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา      
   ดร.สำราญ  วานนท์                               สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   ดร.วินิตย์  พิชพันธ์                                สาขาการจัดการเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป.สน. เขต 2
   ดร.วิญญู  อุตระ                                    สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
   ดร.เทอดชัย  บัวผาย                            สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
   ดร.ฐิติมา ผ่องแผ้ว                               สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด