บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร.อภิชาติ เหล็กดี และ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์ 

กองบรรณาธิการบริหาร

   ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ      ข้าราชการบำนาญ

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)

   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนันชัย  สิงห์มาตย์             สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย          สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง     สาขาการบริหารจัดการการศึกษา (วิทยาศาสตร์)
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย             สาขาบริหารจัดการภาครัฐ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์              สาขานัวตกรรมและเทคโนโลยี
   ดร.ชนะชัย  อวนวัง                                             สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
   ดร.ธวัชชัย  สหพงษ์                                           สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   ดร.อภิดา  รุณวาทย์                                            สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   ดร.อภิชาติ  เหล็กดี                                            สาขาการจัดการเทคโนโลยี
   ดร.วีระพน ภานุรักษ์                                           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร                                        สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา                                          สาขาการบริหารจัดการการศึกษา

บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)

   ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง                    สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ข้าราชการบำนาญ
   รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์            สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์  มัทธุรศ        สาขาการจัดการเทคโนโลยี ข้าราชการบำนาญ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล           สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช                                        สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์                                 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
   ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม                                       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   ดร.วิญญู อุตระ                                                    สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
   ดร.เทอดชัย บัวผาย                                            สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
   ดร.ฐิติมา ผ่องแผ้ว                                              สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
   ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน                                             สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง