วัตถุประสงค์ของวารสาร

     1. เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นทางด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ เทคโนโลยีการบริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. เพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี