วารสารวิชาการ “นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หรือ Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นทางด้านนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ เทคโนโลยีการบริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Vol. 7 No. 1 (2020): January-June

Published: 2020-06-29

Content-Based Document Retrieval Using Graph-Based Approach

ผศ.ดร.แกมกาญจณ์ สมประเสริฐศรี

77-87

View All Issues