วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ในด้านการจัดการเทคโนโลยี

 

ตั้งแต่ปีที่ 8  ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ทางวารสารได้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความเป็น 3 ท่าน (จากเดิม 2 ท่าน)

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

2023-10-24

เนื่องจากวารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร

จากเดิม บรรณาธิการวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์ 

ตั้งแต่เล่ม ปีที่ 10 เล่มที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 13-12-2023

ส่วนหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์

1-6

Using K-means Techniques for Clustering Depressed Patients in Mahasarakham Province

Supakron Srisanga, Arisara Pahdungcharoen, Nanthicha Wonghong, Kanjana Hinthaw, Anupong Sukprasert; Warawut Narkbunnum

7-16

ระบบจำแนกประเภทประวัติย่อของผู้สมัครงานด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง

วรวิทย์ สังฆทิพย์; วิษณุรัตน์ วงสีทา, พัณกร ผายเงิน

32-46

การพัฒนาระบบสารสนเทศบัญชีการเงินกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านไสใหญ่ ด้วยวิธีการอไจล์

วิสุตร์ เพชรรัตน์, เตชิตา สุทธิรักษ์, พัทธนันท์ อธิตัง, กุลวดี จันทร์วิเชียร, วราพร กาญจนคลอด

86-99

การพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม; สุธิรา จันทร์ปุ่ม, สุรเชษฐ์ เหลื่อมเภา, วินิจ สุขวงศ์

112-121

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สกลนคร เมือง 3 ธรรม สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

สุธิรา จันทร์ปุ่ม; พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม, นันท์สินี ขุนเรศ, อรสา คำฤทธิ์

122-132

การพัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ภาสกร ธนะศิระธรรม; อริสา คะรุนรัมย์, กมลธิดา ดวงสีดา, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี, อิสรา ชื่นตา

145-155

ส่วนท้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิดา รุณวาทย์

156-159

ดูทุกฉบับ