วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ในด้านการจัดการเทคโนโลยี

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

2021-01-08

วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็น วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เล่ม ปีที่ 7 เล่มที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2021): การจัดการเล่ม: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 27-12-2021

ส่วนหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

1-6

การพัฒนาฟีเจอร์แนะนำคำสำคัญสำหรับการค้นหาข้อมูลภาษาไทย

ปกป้อง ส่องเมือง, ชัยณรงค์ เกษามูล, รัฐภูมิ เกียรติวีระศักดิ์, วรวรรณ วันดี, รัชฎา คงคะจันทร์, ศรัณย์ กุลยานนท์, วสิศ ลิ้มประเสริฐ, วรพล ล้วนตั้งศรีสุข

63-76

ส่วนท้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

139-142

ดูทุกฉบับ