วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เทคโนโลยีทางการศึกษา และการจัดการเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ทางวิชาชีพของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ในด้านการจัดการเทคโนโลยี

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

2021-01-08

วารสารวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนจากชื่อเดิมเป็น วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เล่ม ปีที่ 7 เล่มที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2022

ส่วนหน้า 9(2) กรกฎาคม-ธันวาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

1-6

การวิจัยออกแบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จารุกิตติ์ สายสิงห์, ธีนิดา บัณฑรวรรณ, ศรีสมพร โคตะคำ, อลงกรณ์ สุขวัน, สุมิตตา จันทร์ขำ

30-44

การเพิ่มประสิทธิภาพจำแนกข้อมูลผลกระทบโควิด-19 ต่อผู้ป่วยมะเร็งตับ

ธรรมนูญ ปัญญาทิพย์; ปนัดดา โพธินาม, คมกริช อ่อนประสงค์

ุุุ66-78

ส่วนท้าย 9(2) กรกฎาคม-ธันวาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์

117-120

ดูทุกฉบับ