Heat Transfer Development using Cooling Copper Tube and Microcontroller

Main Article Content

ธานิล ม่วงพูล
อวยไชย อินทรสมบัติ

Abstract

The purposes of the research have two objectives. The first one is to develop heat transfer system using to cooling copper tube and microcontroller. The second one is to evaluate the system performance. This system consists of 2 parts, control system and cooling exchange. The control system read and stored the temperature from two sensors, the first sensor measures environment and the second sensor measures system temperature. The cooling exchange is the cycle of cooling water in tube which is transferring to environment.


The result shows that 1)……. and 2) the system produces average different temperatures between the environment and the system 4.5 Celsius and

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ม่วงพูลธ., & อินทรสมบัติอ. (2018). Heat Transfer Development using Cooling Copper Tube and Microcontroller. Journal of Information Technology Management and Innovation, 4(2), 47-56. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/115324
Section
บทความวิจัย

References

[1] กรมปศุสัตว์. (2555). คู่มือปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2555. กลุ่มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เชิงบูรณาการ สานักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี.
[2] โสภณ บุญล้า, จุฑามาศ กระจ่างศรี, พีรวัจน์ ชูเพ็ง, และกมลพรรณ เจือกโว้น. (2555). ไข่แดงเมืองไชยา ภูมิปัญญาไข่เค็ม. เอกสารเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี.
[3] กรมปศุสัตว์. (2554). คู่มือการเลี้ยงเป็ด. พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
[4] กระจ่าง วิสุทธารมณ์. (ป.ป.ม). เอกสารประกอบการสอนการเลี้ยงดูเป็ด. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[5] ไสว นามคุณ, ศิริพันธ์ โมราถบ และสวัสดิ์ ธรรมบุตร. (2542). อาหารและความต้องการกรดอะมิโนของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ ปากน้ำ และลูกผสม. รายงานผลงานวิจัยการปศุสัตว์ สาขา
การปรับปรุงพันธุ์และการจัดการฟาร์ม. ประจำปี 2542.
[6] คุณาพร เต็มปิยพล, สุวิชา เกษมสุวรรณ และวราพร พิมพ์ประไพ. (ป.ป.ม.). รูปแบบการเลี้ยงและการผลิตเป็ดไข่ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา และนครปฐม. สืบค้นจาก
http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC5003001.pdf
[7] สนอง ศรีเจริญ. (ป.ป.ม.). เทคนิคการเลี้ยงเป็ดไข่ในฤดูหนาว. สืบค้นจาก http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4500&s=tblanimal
[8] ตั้งเฮง ยนต์สถิตกุล, อภิวัฒน์ เพชรวงศ์ และบัญชา โมรานอก. (2560). การศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์โดยระบายความร้อนด้วยท่อทาความเย็นแบบท่อทองแดงร่วมกับแผ่นเพล
เทียร์. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.
[9] นิติรงค์ พงษ์พานิช, วัชรพล ชยประเสริฐ, ภัทราพร สัญชาตเจตน์, อิทธิเดช มูลมั่งมี และกฤษฏา แสงเพ็ชร์ส่อง. (2558). การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน
โรงเรือนแบบ Evaporative cooling. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร.
[10] คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล และอวยไชย อินทรสมบัติ. (2560). การพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
[11] วรปภา อารีราษฎร์, อภิชาติ เหล็กดี และธเนศ ยืนสุข. (2558). ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยใช้เรสพ์เบอรรี่ไพ. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม, 2(2), 64-71.
[12] กษมา ศิริสมบูรณ์. (2551). การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer). พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม.

Most read articles by the same author(s)