QR-Code-Based Application for Class Attendance Recording of Territorial Defense Students

Main Article Content

มงคล รอดจันทร์
อวยไชย อินทรสมบัติ
ธานิล ม่วงพูล

Abstract

The purpose of this research is to 1) development an Android application with QR code to record class attendance of military students, 2) perform system performance test and 3) measure the satisfaction of military trainers in the system. The target group of this research is 30 military training. Research tools are melding an Android application Reading QR code to record class attendant of military students. Quality assessment is evaluated by experts and using questionnaire on a sample group. The statistics used in the research are mean and standard deviation.


            As a result of this research 1) the application was divide into two parts, including, a mobile application for QR code scanning and database management via web application. 2) Application performance has been evaluated by three experts. The result is in the highest laver which is   = 4.60 and S.D. = 0.43. and 3) In terms of the satisfaction result, the target user are satisfied by the system, in average, it is at a high level at   = 4.56 and S.D. = 0.60

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รอดจันทร์ม., อินทรสมบัติอ., & ม่วงพูลธ. (2018). QR-Code-Based Application for Class Attendance Recording of Territorial Defense Students. Journal of Innovative Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University, 5(1), 88-96. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/140229
Section
บทความวิจัย

References

[1] ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. (2555). คิวอาร์โค้ด: นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 2(2), 85-96.
[2] Probst, A. (2012). The expectations of Quick Response (QR) codes in print media: An Empirical Data Research Anthology. UW-L Journal of Undergraduate Research, 15, 1-13.
[3] Oonk, L. (2013). QR codes, quick response or quick rejection? Unpublished doctoral dissertation, University of Twente.
[4] Kewselberg P, Leithner N, Mulazzani N, Schrittwieser S, Sinha M, Weippl E. (2010). QR Code Security. MoMM’10, Paris France, pp. 430 – 435.
[5] พัชร พิพิธกุล. (2554). คิวอาร์โค้ดในงานบริการสารสนเทศห้องสมุด. วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 4(1), 71-81.
[6] กมลมาลย์ เสวตวงษ์, กิตตินันท์ นาภา, วนิดา แก่นอากาศ และวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล. (2557). เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด. PULINET Journal, 1(1), 27-31.
[7] พิทยา คำปัน, กฤตญา บุญสุขแสง, ปัทมา ตริตานนท์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล. (2556). การเข้ารหัสข้อมูล บัญชีผู้ใช้ ด้วย QR code บนแอนดรอยด์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. 18-19
[8] นฤเทพ สุวรรณธาดา, สมคิด แซ่หลี และสรเดช ครุฑจ้อน. (2556). การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม กิจกรรม เพื่อสำเร็จการศึกษาโดยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 9(2), 20-26.
[9] โป่งลาง เพ็ชรรุ่ง, ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ. (2558). ระบบการตรวจสอบการเข้าเรียนของนิสิตโดยใช้ QR-CODE : กรณีศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์. The 3rd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2015, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, จังหวัดสกลนคร.
[10] รัชณาภา ดวงบุบผา และอมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร. (ปปม.). ระบบการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์. สืบค้นจาก http://cpe.eng.kps.ku.ac.th/db_cpeproj/fileupload/project_IdDoc41_IdPro40.pdf
[11] Black Box Testing. (ป.ป.ม.). Black Box Testing. เข้าถึงได้จาก http://agile.csc.ncsu.edu/SEMaterials/BlackBox.pdf
[12] พิสุทธา อารีราษฎร์. (2551). การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
[13] ธานิล ม่วงพูล, อวยไชย อินทรสมบัติ และฐาปกรณ์ เทศทอง. (2560). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันการออกตรวจของตำรวจสายตรวจ ณ ตำแหน่งตู้แดง แบบออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 11. 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บางนา กรุงเทพมหานคร.

Most read articles by the same author(s)