มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart University

Main Article Content

satien janpla

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) หรือ วิทยาเขตอัจฉริยะ (Smart Campus) แนวคิดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะเกิดมาจากกระบวนทัศน์ของเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)  ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การทำให้เมืองเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว เป็นสถานที่ซึ่งพลเมืองเป็นศูนย์กลาง  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยอัจฉริยะมีการดำเนินการหลายๆ ด้านโดยมีการดำเนินการหลักอยู่ 5 ด้านได้แก่ ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart People & Living) ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)  ด้านการเดินทางอัจฉริยะ (Smart Mobility)   ในส่วนของการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอัจฉริยะจะช่วยการใช้ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากร อาจารย์และนักศึกษาร่วมไปถึงคนที่พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้สะดวกสบายมากขึ้น การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร การเฝ้าสังเกตสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียงรบกวน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นต้น การเดินทางภายในมหาวิทยาลัย การระบุตำแหน่งปัจจุบัน การค้นหาสถานที่ปลายทาง การนำทางสำหรับคนทั่วไปและคนพิการ การขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน โดยในปัจจุบันได้มีการผลิตเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น ตัวเซ็นเซอร์ (Sensors) เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง แสง เสียงรบกวน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เซ็นเซอร์การใช้พลังงานไฟฟ้า ตัวควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้า  บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ได้แก่ Raspberry Pi, Arduino, NodeMCU, Microbit  อุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ เช่น GPS, RFID Tags, Wi-Fi ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้มาสร้างเป็นระบบเพื่อให้ใช้งานสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านต่างๆ และเพื่อให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมจะต้องพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ใช้ทุกกลุ่มและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(Desktop) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop)  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile  phone)  ทั้งแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
janpla, satien. (2019). มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart University. Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University, 6(1), 147-158. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/168077
Section
บทความวิชาการ

References

[1] ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย. (2560). ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(2), 1–10.
[2] ภิญโญ สายนุ้ย, ศักดา สถาพรวจนา และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์. (2557). การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 5(1), 108–117.
[3] เกรียงชัย รุ่งฟ้าใหม่. (2560). แนวทางการวิเคราะห์วิจัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาจากมุมมองของทฤษฎีตัวแทนด้าน สังคมและ
วัฒนธรรม. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 11(2), 409–420.
[4] ณตา ทับทิมจรูญ. (2557). การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อคนพิการ. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 6(1), 186–197.
[5] วันทนา สวนเศรษฐ และ สุวพัชร์ ช่างพินิจ. (2559). การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาพิการ ของ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุพิบูล, 3(1), 34–48.
[6] นวพรรษ เพชรมณี และ ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553). Ubiquitous Learning อัจฉริยะแห่งการล่วงรู้บริบท. วารสารวิทยบริการ,
21(1), 23–32.
[7] G. Kbar, M. Abidi, S. Hammad Mian, A. Al-Daraiseh, and W. Mansoor. (2016). A University-Based Smart and
Context Aware Solution for People with Disabilities (USCAS-PWD). Computers, 5(3), 1-38.
[8] ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร. (2557). กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้วยเว็บโอเมตริกซ์. วารสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 10(1), 64–72.
[9] ชัยวัฒน์ น่าชม. (2557). Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย. PULINET J., 1(3), 71–78.
[10] นลินทิพย์ พิมพ์กลัด, สมศักดิ์ จีวัฒนา และ ทิพวัลย์ แสนคำ. (2561). แนวทางการจัดการระบบสารสนเทศงานวิชาการ เพื่อ
รองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561,371–380.
[11] T. G. Stavropoulos, G. Koutitas, D. Vrakas, E. Kontopoulos, and I. Vlahavas. (2016). A smart university platform
for building energy monitoring and savings. J. Ambient Intell. Smart Environ, 8(3), 301–323.
[12] M. Alvarez-Campana, G. López, E. Vázquez, V. A. Villagrá, and J. Berrocal. (2017). Smart CEI moncloa: An iot-
based platform for people flow and environmental monitoring on a Smart University Campus. Sensors
(Switzerland), 17(12).
[13] B. Mattoni et al. (2016). A matrix approach to identify and choose efficient strategies to develop the Smart
Campus. EEEIC 2016 - Int. Conf. Environ. Electr. Eng.