Rapid Moisture Measurement System on Biomass Pellet Production Line

Main Article Content

Thanin Muangpool
บุญธง วสุริย์
วิศวะ สื่อสุวรรณ

Abstract

The objective of this research is to: 1) design and develop rapid moisture measurement system on biomass pallet production line and 2) test the efficiency of the system. The experiment is conducted based on two research tools, including 1) a rapid moisture measurement system on the biomass pellet production line and 2) a performance measurement form. The performance evaluation is conducted by comparing the moisture value measured by the system and the engineering standard value. The data analysis is done by descriptive statistics, including, average, standard deviation, and t-test.


As a result, we found that: 1) the rapid moisture measurement system on biomass pallet production line consists of two parts: (1) user interface unit, which has a computer and touch screen for operating a system and (2) measurement units consist of a heat generating unit and measurement device for weight, temperature, and moisture. The system is able to achieve all objectives efficiently. 2) The result of system performance evaluation is satisfying. The comparison result between our system and the standard value is within 0.05 statistical significance (p < 0.05). In conclusion, the system can be very useful in checking the quality of biomass pellet in the production line.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Muangpool, T., วสุริย์บ., & สื่อสุวรรณว. (2019). Rapid Moisture Measurement System on Biomass Pellet Production Line. Journal of Information Technology Management and Innovation, 6(2), 145-153. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/203360
Section
บทความวิจัย

References

[1] ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, ณรงค์ศักดิ์ ลาปัน, วิภาวดี ชัชวาลย์, อานันท์ ธัญญเจริญ, และภาคภูมิ รักร่วม. (2559). การพัฒนาก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษฟางข้าวผสมเศษลำไยเหลือทิ้ง. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 39(2), 239-255.
[2] อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ, ปานชีวา อุดมทรัพย์, เอกรัตน์ ไวยนิตย์, และธนกร ตันธนวัฒน์. (2551). การศึกษาเบื้องต้นถึงคุณภาพของชีวมวลสำหรับเชื้อเพลิงไม้อัดแท่ง. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, (น.36-40). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
[3] วรัญญา เทพสาสน์กุล, วรัญญา ธรรมชาติ, และอัครินทร์ อินทนิเวศน์. (2559). การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ผ่านกระบวนการคาร์บอไนเซชันจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทกะลามะพร้าว. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, (น. 610-618). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[4] นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล. (2557). การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและครัวเรือน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 6(11), 66-77.
[5] ทิพย์วรรณ ช่วยทอง, ธเนศ ไชยชนะ, และศุภลักษณ์ อำลอย. (2557), สมบัติของถ่านจากเปลือกหมาก. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 17(3), 67-75.
[6] นริศ ชุดสว่าง. (2556). การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 7(2), 107-115.
[7] ธเนศ ไชยชนะ, จอมภพ แววศักดิ, จตุพร แก้วอ่อน, และอุษา อ้นทอง. (2557). สมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกมังคุด. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(3), 29–36.
[8] นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล, และพัชรี ปรีดาสุริยะชัย. (2558). การศึกษากากกาแฟและกากชามาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 7(13), 15 – 26.
[9] พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น. (2559). การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านในรูปแบบเกลียวอัดเย็นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน และการหาคุณสมบัติทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 9(1), 34 –48.
[10] หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ. (2561). ถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะขาม. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3, (น. 288-296). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
[11] มนตรี นันตา. (2555). การผลิตและหาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของถ่านอัดแท่ง จากถ่านแกลบและถ่านเปลือกข้าวโพด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, เชียงใหม่
[12] มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง. สืบค้นจาก: http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps238_47.pdf.
[13] ก่อ ทวีเงิน, ชัยยันต์ จันทร์ศิริ, และกิตติพงษ์ ลาลุน. (2558). คุณสมบัติทางกายภาพบางประการของหญ้าเนเปียร์ก่อนสับ
และหลังสับ เพื่อผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ด. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและ เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่ 2, 34-43. ขอนแก่น: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (น. 34-43)